OCR Output

Tingsprotokoll Enontekis den 24—29 januari 1734.

6:0

Det företrädde Häradzskrifwaren Wälbet:de Nils E%rgström med en
Qwarters Tenflaska som War half med bränwin i den ena handen och slä—
pade med den andra med sig en hustru wid namn Äsa Mårtensdåtter, hwar—
på sedan Mannen Lars Mårtensson ifrån Juccasjerfwj och Anders ä&lsson
Wassara från Sondowara med hustru Anna Aslackzdotter jemte flera sig
instält,han anföra månde, hurusom då han för egne hestälningar blif—
wit _ föranlåten i dag,at gå fram på Marknaden skall i wägen träffat
de åyra Namngifne Perssoner dtåendes på platzen,som höllo på uppen—
barligen utan försyn at supa hwarannan till ur den framtedde flaskan,
då han förmante dem at der med afstå samt giöma bort flaskan, emedan
folket i liusa dagen strömmade fram och tilbakars, men de skola sådan
hans warning intet achtat,utan som han wid återkomsten träffade dem
annu der st&endes, skal han intet underlåta kunnat än sådant förarge—
ligit och lagstridigt förfarande på färska giärningen angifwa, begiä—
randes derföre näpst å dem så at hwar persson för sig måtte som Kongl *e
May:tz forbudzbrytare blifwa ansedd samt Tenflaskan förklaras Confi—
skabel. Hustru Asa Mårtensdotter,Mannen Lars Mårtensson och Anders
Nilsson tilstodo sig hafwa supit en sup hwardera,men hustru Anna As—
lackzdotter jemte flera kom intet at få något innan Häradzskrifwaren
skilde dem wid altsammans,doch befans ingen af förenämde wara drucken,.
Hustru Asa utur hwars hand flaskan blef tagen, swarade uppå tilfrågan,
det hon fåt bränwinet af Rådman Eric Davidzons hustru Margetta Johans.
dåtter Kohre,hwilken effterskickades men infan sig intet utan Erich
pavidzon sielf,som på förestälning här af tilstod at han under
nästledne Marcknadztid i Juccasjerfwi denne flaskan åt dess Man fuj;j
med bränwin,som han håller otroligit hafwa kunnat räckt til nu, förme.
nandes at det warit om Torss—eller fredagen i förra wickan den 17 ej.
ler 18 hujus,men ingen äråppa skal hwarken han sielf eller hustrun
låtit dem få här i Enoteckis,som likwäl hustru Asa påstod sig nu har.
wa kiopt af henne for et stycke Renkiött,hwilket jämwäl intygade, doch
utan at kunna widare fiédant bewisa emot Erich Davidzons nekande hwvil.
ken endast påyrkade sin förriga utsago och bekiännelsse här om: Lars
mårtensson åter sade,at utom det bränwin han fick af honom i Juccas—
jerfwi,skall han och fått här i sin flaska desse dagar enär han be—
nöfft. Rätten begiärte dess tydeliga berättelsse när och pi hwaa sätt
han fåt bränwinet med flaskan af Rådman Erick Davidzon? swarade at
han kiöpte flaskan full med den X&WEXKX waran som Davidzon bekiant den
17 eller 18 Januarij då han war ärnad at resa hit,hwvilken han lefwe.