OCR Output

l

Copia
Wälborne Landshöfdinge Herr Gabriel Gyllengrijp.

Som Kongl: Collegio blifwit wid handen gifwit,huru såsom krögeri—
erne, hwilka till accis afgift noga äro taxerade skola warda förförde—
lade,i det de,som til husbehof äro taxerade,skola bruka det underslef
och forbyta deras bränwijn emot andre wahror,och när der talas,

skal den brotzlige giöras fri af de skiäl,at byta ej finnes i förord—

. ningen och förklaringarne förbudit; Altså emedan Hans Kongl: M:t,uppå

Kongl : Collegii härom giorde underdånige föreställning,igenom ankom—
mit rescr%p'af å: 22 N9Öv: sidstwekne,i nåder behagat förklara: at al—
denstund den 3 $. af de öfwer Kongl: Maj:ts förordning under d: 21 Ju.
1ii 1731 forfattade reglor innehåller,at den som sig angifwit at brän—
na yil husbehof och deraf likwäl mer el: mindre försäljer,skal anses
med 20 d:r S:mts böter och förlust af Pannan, och sådant nu angifwit
förbytande ej annorlunda kan anses,än som et kiöp,hälst den ena wahran
proportioneras til dess wärde emot den andra,så at den samma i det faj.
let utgifs såsom contante Päningar; det skal för den skull et sådant

byte wara forbudit wid samma wite som i 3 $. af förordningen dem är

. palagt , som tillåtit är at bränna til husbehof,men deraf likwäl mer ej

minare försälja; Ty har Kongl: Collegium ej bordt underlåta,at härar

.meddela H landshöfdingen behörig del,jämte begiäran,det behagade H;y

jandshöfdingen denna Kongl. M:ts nådige förklaring om bränwins forby.
tande emot andre wahror,uti dess anförtrodde lähn til allas efterrit.
telse allmännel ;n låta kundgiöra,samt för öfrigit tilse,at den samma
; underdånighet må blifwa efterlefwad. Och wi befalle H. Landshöfå ;n
ecs Se S.

StockholW d: 13 Dec: 1733

På dragande kall och Embetes wägnar

O.R.Stronfelt.
Apfwed Hägerflyckt _ Alb: Lindcreutz
carl y« Grooth J: Wulfwenstierna C.T.Piper
10c0 cam:
5,J . Leijonmarck. Eric Ekebarck