OCR Output

Härnösands domkapitels protokoll den 1 maj 1695.
pag. 388

VII H:r Matthias Groot af Luleå Silf:r bruk d: 9 Aprilis

1. sig öfwer %yrkians släta tillstånd i Jockmock,och Luleå
Lapmark,att hon till wäggiar och taak ähr mycket förfallen; %locksta—
pelen och swager. refererer att H:r Daniel Edin begynt den reparera,
och §§§§§ ttiära upföre men der af alenast 3 tungor upkommit,det an—
dra blifwit lemnat i Storebacken 5 mijler nedan Kyrkian, och nu alt
sammans förspilt ähr och bortläkit. Begärar att een Collect måtte ske
till denne nödige Kyrkiobygnadt.

2. undrager några casus på hwilke han begärar Consistorii underrät—
telse: Som 1. om Catechismi examine att den intet som Kyrkiolagen
fordrar kan aldeles ske med lapparna,uthan förnämligast när & de uthi
februario hålla marknad i Jochmock,och sädan när lapparna om wåren
flyttia med sine Renmackter till fiels upföre. 2. om Barndopp,att
K. ordningen wäll biuder innan 8 dagar sådant skola ske,men lapparna
eij kunna för den långa wägen och beswärliga de hafwa föra barnet till
döpelsen, för in modren kommer så till kraffter att hon kan följa och
spijsa det. Förhindra ock om sommaren älfw%r och strömmar sådant, så
att månge ähro 1,3.4. ja 6 månader gamla innan de komma till dopet.etc.
3. Om böter för dem som låta häfda sig för wigslen,item hwad XKEX skrud
sådana skola bruka mädan Lapparna hafwa ey mera än een %eml. een röd
mössa. 4 Om them som sällan begå Herrans H. Nattward,huru med dem
skall forfaras effter somlige i hela sin alder aldrig detta Saligheetz
medel brukat. Sist notificerer han att H:r Anders Grubb ähr genom dö—
den afgången, och begärar att ingen präst må dijt & orten mera
nas effter han sielf behöfwer wäll den lon som faller.

Res.l hwad angår Collecten till Jockmocks kyrkia, så kan Consisto—
rium der wijd intet göra,uthan der om måtte sökias hoos Kongl. Maij:t
2)Examina catechismi måste prästen drifwa så mycket som %%åxäå%tähr,
och på de ställen som ske kan, så att man här i gör sitt ytersta. 3)
Äfwen så gör prästen sin högsta flijt att befordra lapbarnen till dö—
pelsen, och att förmana föräldrarna det att gora,underwijsandes dem om
detta Sacramentets högnödigheet. 4 hwad bötterna anlangar som böra af—
läggias af dem som ähro föruth häfdade af sinå tillkommande män så
måste der i sökias werldbigit assistence 5 Om herrans H. Nattwardz
begängelse måste lapparna flijtigt underwijsas,och dess wärdigheet
så lärer der på följa hoos dem läncktan att SFtare det bruka. In summa
Prästen gör sin flijtmégter sin ytersta förmågo i dlla desse stycke,

i;
mera kan ey af honom fordras. ”

eer

| ) Härnösands domkap. arkiv: Protokoll d. 1.5.1695 (A I:2) HLA