OCR Output

Ehuruwäl Kongl. May:tt wår Allernådigste Konung beståt och
migh alla intrader och rättigheeter för Luhleå Sillf—
werbruk och Lappmarch som PredijkoEmbetet niuta bor,lijkwil i an—
seende til Kongl. May:ttz kyrckiolag och mins Antecessoris hoga &1—
der,afstir iag och tilsäger %yrdig Hr Anders Grubb af min löön otta
tunnor Spannmåhl til änderhåld åhrligen så längie wij lefwe tilsam—
mans: begynnandes han nu att niuta forst af åhrs 1694 — 8 tunnor
och s& framgent. att iag detta skall,och H:r Anders hir med
wara nögder,så att han ingen här om mera beswäfår,betygås medh egen—
händige ånderskrifwande,som skiedde uthj hans Grefl. Exeell:ti§£§
General Majorens och Landzhöfdingens Högwälb:ne H:r Gustaf Douglas
narwaro i Jockmoch d. 22 Januarii 1695

åndraeas

Marcj Grubb
Matthias Groth

ar
Ofwanstående Parter %nr% sålunda förente och öfwerenskomne

wittnar Jockmok d. 22. Januarj 1695

å»”
Olaus Dubb «oA

Härnösands domkapitels protokoll den 20 februari 1695.
page 347 — : .
ae copie .
— — XXIV. Dn. Matthigs Grothz bref,och opma af ingångne Contract

emellan honom och dess antecessorem Dn. Andream Grubb, bestfende der
i att Dn Grubb bekommer åhrl af Dn. Groth 8 T:r ad

}
f

actas. +

Jokkmokks kyrkoarkiv: J 2 Inkomne skrivelser — — — HLA
Härnösands domk. arkiv: Protokoll d 20.2.1695. HLA

.
F
n