OCR Output

Högäålborne Herr Grefwe Kongl. Råd och Praesident, mächtige befograre

Edle och Wälborne Herrar samptel Assessores HogGunstiga Gynnare l

S&som Hans Kongl May:t ällerNådigst behagat confirmera
och förordna den Prestman Högl: Kongl Collegio ödmiukel:n d 20 Febr.
sidstledne föredrogs, H: Matthiam Groth till Pastorem i Alkie, och
Kiä%éwarri Sillfwerbruuk,och Jochmåchs försambling i Luhleå Lappmarck,
hwilken nu strax effter undfångåå fullmacht och ordre lärer sig dijt
förgoga, Och fördenskull denna Pristman måste nu alt sitt lilla Bo
skingra,kunnandes ey det ringaste wijd denne tijden få effter sigh.
Alt derföre hoos hoglofl Kongl Collegium föranlåtes Consistorium
ödmiukeligast fyr honom intercedera han,for uthan de tillslagne Pa—
storalier,kunq@p få dhen löhn som Hogl Kongl Collegium ticks utfista
till 150 d:r Söllf:mt för Bruuket,och der det kunne sig giöra låta,
anhåller wid sin ankombst kunna något af innestående BruuksPred
kantz löhnen,till Subsistence i forstone,och reesPenningar niutha,
emedan Han är medellös och fattiger,sampt wägen denne tijden faller
alt för mödosam een sådan wählgierning lärer Gud wisserligen belöhna,
och Wij näst den Samme Gudens troohiertelige anbefallan förblifwa

Ederg Excell och Wählborne Herrarnas Assessorunm
ädmiukaste och Tienstberedwilligste Tienare

Hernosand d 21. May A:so 1694 Matthias Steuchius
Nicolaus Forzelius Christophorus Anzenius
Math. L. et G.h.t. Rector S.Th. Bector
J J Burenius Jonas Oman 0
Elog Lector log. et phil. L._j;f
— del I,fol.1435

Bergskollegii arkiv: Brev och suppliker 1694.. RA