OCR Output

&
Fullmacht fir Mathi@s Groth att wara Kyrkioherde wid

Silfwerbruuk.

Wi j Cari. etc. Giörom witterligit,att såsom Wij hafwe funnit
högstnödigt att Luleå Silfwerbruuk och Lappmarck med en god och dug—
Lig ä&rckioherde må warda försedt, blifwandes Oss af Consistorio i Her—
nosand de#till underdånigst recommenderat och föreslagen Wällärde H
Mathias Groth såsom en skickelig och nijtälskande Prästman,altså haf—
we Wij härmed ock i krafft af denne Wår öpne fullmacht welat consti—
tuera och förordna honom Mat hias Groth att wara Kyrckioherde wed Luh—

1eå SölfwerbruukX och lappmarcken. Och skall han etc.
A

4 &

Carolus

ags is f O ]:_o M{C‘ O 6/.«

Riksregistraturet den 1 april 16942 RA