OCR Output

samma Person till en nådig Fullmacht och confirmation der å, formodan—
des dee,det lirer den gamble Mannen H:ir Andreas Marci,som en änkling
är,och hafwer inga små barn, kunna med Sacellani deel sig benöija, el—
ler och antagas i den ankommande pastoris huus,att niuta der sin fö—
do och skiötzel; Så ehuruwäl,Nådigste Konung,wårt wirk intet är, hoos
Eders Kongl. Maij:t,att inkomma med Förslag angående pastoraters be—
sättiande,hwilket Wij och fuller Consistorio alleredan swarat hafwa,
genom wårt utfärdade bref Sub dato den 27 sidstledne februarij,lem—
nandes dem sielfwe samm& deras Förslag,hoos Eders Kongl Maij:t ; utj
underdånigheet,att föredraga; Lijkwäl emedan PrukzBookhållaren wijd
Alkie— och Kiedkewarr; Silfwerbruk,uti dess sidst ankomne skrifwel—
sse af den 1 Martij sidstledne,itererar Brukzfolketz och den der om—
kring boende Lappallmogens ännu swåre Lamentationer öfwer alt för
stor nöd och brist på Gudz ordz hörande och deras Saligheetz medel,
besynnerligen sedan hielpepresten Edin,af Consistorio,wart derifrån
kallad. Fördenskull,och af medynkan om detta ussle och älendige fol—
ket på en så wijda afgelägen orth, kunne Wij,för så mycket mer winna
tijden,intet detta,hwad Consistorium oss gifwit wijd handen,
hoos Eders Kongl. Maij:t,utj diupesta underdånigheet,att andraga,
med lijka Submission Eders Kongl. Maij:tz eget nådigste wälbehag un—
derkastandes, hwad Eders Kongl: Maij:t,uppå sådant Consistorij gior—
de Förslag,i nåder, behagar resolvera, emedan Eders Kongl. Maij:t,för
Sakzens angelägenheetz skull, torde,till äfwentyrs,dess nådige ordres,
till Consistorium,låta afgå, att dee, denne nödtrengde Landzorten, med
tienlige Predikanter, forderligast,och så snart moijeligit är, försee
måge. _ Hwarmed Wij,inn utj dödzstunden ouphörligen förblifwe

Allernådigste Konung Eders Kongl. Maij:tz — — —

Fabian

P Cronström — Robert Kinninmundh __
/J3 Crubbenschöld
Stockholm den 31 Martij 1694

Bergskollegii skrivelser till Kungl.Maj:t 1693—94. RA