OCR Output

Stormechtigste Allernådigste Konungh.

Hwad klagan och jemmer,utj Luleå Lappmark,är, öfwer den brist
så wäl Brukzfolket wijd Alkie— och Kiedkewarrj Silfwerbruk, som den
deromkring boende Lappallmogen lijder på Gudz ordz hörande och dee
heeliga Sacramenternes helsosamm% bruk,i dy dee intet hafwa den opp—
wachtning af Predikanter och lärare som wederböör; der om blef Col—
legium förorsakat,ibland flere ärender angående bemelte Silfwerbruk,
ochså,utj dess ingifne Relation den 18 februarij förledit åhr, Eders
Kongl. Maij:t något,utj underdånigheet,att remonstrera, efftersom
ehuruwäl Collegium,åtskilligå gånger, Consistorium i Hernösand till—
skrifwit och anmodat hade,det wille dee dijtförordna någon tienlig
och nijtälskande Predikant, kunde man lijkwäl lätteligen tänka, huru
swart dem skulle falla till att få någon capabel och lärd Prästman,
som uppåtogo sig ett sådant beswär på denne afgelägna orten, med min—
dre den samm; icke blefwe med ett rundeligit Subsist%&gå örsedd.
Nu som Eders Kongl. Maij:tz ankomne nådige swar,dateratyder på föll—
jande Martij,gifwer oss tillkenna,att Eders Kongl. Maij:t dess nå—
dige befallning, så wäl till H:r Landzhöfdingen grefwe Douglas som
åfwannemde Consistorium i Hernösand,jåtit afgå, det dee,med hwar an—
nan, härom skulle conferera och öfwerlägga,och sedan gifwa et sådant
forslag wijd handen,som dee,i detta fallet,pröfwade wara det bästa
och giörligaste; Wij jåmwäl nu mera af bemelte Consistorij,till Col—
legium,nyligen ankomne skrifwelse,Sub dato den 19 februarij i detta
åhr,förnimmå,att dee samma Eders Kongl. Maij:ts nådige befallning
hafwa stält sig till underdånig effterrättelse, och för bäst befun—
nit,det i berördå Lappmark twenne Prester blifwa förordnade,den ena
att wara pastor,som skall hafwa sitt site wijd bruket,och den andre
Capelan,att boo wijd gambla Jåckmåckz Kyrkia,hwarest Marknadsplat—
zen är,till hwilken ända dee och alleredan hielpepresten Edin skole
derifrån orten hafwa kallat, på det han,utj fullbordan af detta För—
slaget, eij måtte wara till hinders. Men hwad detta pas%ggatets be—
sättiande wijdkommer, så emedan den gamble Prestmannen Hx Andreas
Marci,som här tills har hafft Inspectionen öfwer Lappmarken; för—
längst,af Consistorio,skall wara %ä%ååä för incapabel et så stoort
werk att förestå; Ty föreslå och recommendera dee der till en Prest—
man benemd H:r Matthiam Croth,som en tijd skall hafwa tient i Thuna
pastorat, och wara en nychter och nijtälskande Man, med begäran, det
wille,hoos Eders Kongl: Maij:t,Collegium,utj underdånigheet, befordra