OCR Output

Stormechtigste Konung — Allermådigste Herre!

Af Eders Kongl Maij:ts AllerNådigste skrifwelse, daterat Stock—
holm d 18 Martii 1693. har Consistorium underdånigst intagit, huru nö—
digt deth är at Lule Sillfwerbruuk blifwer med een duglig prästman
försedt, till hwilkens bätre Subsistence hoos Eders Kongl fia%}gt de
förslag äro inkomne,som mäst synas gagnelige,nembligen at Pastoris
Säte i Luleå lappmark, som eljest är i Jockmåch skulle blifwa till
samma bruuk transporteradt. Hwar om Eders Kongl maixxx i Nåder be—
falt,det Consistorium med H:r GeneralMajoren och Landzhofdingen öfwer
wasterBotn Gref Gustaf Douglas skulle conferera och inkomma med ett
fattadt sluth. Så har Consistorium stält sig dennå Eders Kongl May:ts
allernådigste befallning till underdånigst effterrattelse,och funnit
bäst i samma Lappmark twenne präster blefwe,den ena Pastor och den
andre Caplan,Pastor har sitt åäte wijd bruuket,och Caplan wijd äam—
ble Jockmåchs kyrkia,hwarest Marknadzplatzen är, och såssom denne
Lappmark hijt till stådt under en gammal mans Andreae Marci Inspec—
tion, den Consistorium för lingst for incapabel ett så stort
wärk förestå,derföre honom lembnadt een hielpepräst, H Daniel Edin,
hwikggen Consistorium welat nu der ifrå kalla, på det ett så hälso—
samt werk icke skall forhindras. Alt så har Consistorium underdå—
nigst welat uthnämna een skickelig Persohn for detta bruuk,nembligen
H Matthias Grott,som &@ tijd tient i Tuhna pastorat, som är een nych—
ter och nijtälskande Man,hwilken Consistorium och förestält högl
Kongl BergsColleglo om approbation, som genom des swar af d 27. Feb.
sidstledne ååma sig Consistorii föreslag behaga. Såsom fördenskull
detta lapp pastoratet är förklarat foraregalt,dy hoos Eders Kongl.
May:t i diupaste underdånigheet föranlåtes Consistorium förnämbde
person Matthiam Grott föredraga Allernådigst thectes på detta des
underdånigste förslag reflectera, som det effter sitt ytersta fattadt,
och honom Matthiam Grott, till förbemelt Pastorat confirmera. Och Wij
forblifwe in till wårE sidsta — — —

Hernosandh d. 26 Martij 1694 Matthias Steuchius

(consistoriales)_Å5

Härnösands konsistorii skriv. t.Kungl. Maj:t 1650—1702. RA