OCR Output

Högwälborne — — —

— — p.6. Om Grufwefougden Hindrick Nymans hälssa och Restitution — —
— — Elliest &r fuller hans hustro i thessa dagar fallit i barnsäng,
och nu så swag wården,att hon foga annat in stundef%%en Roopar
och éfié}ar effter sin Salighetz medell Gudh tröste os som så i dhet—
ta morkret wistas skall; och kan iag alldrig weeta hwadh dhe goda
Herrar Consistorialles i Härhosandh tänkia,som redans för ett åhr
sedan haar tagit Pristen H:r Daniell Edien här ifrån, och såledesgbe—
klagel in lämnat heela dhenne åäå%ååånuthj ett Swagt iag s?ijer

i händerne uppå em åfgammall man som haar bårt glömpt snart sagt,att

läsa Fader wår.

Qwickjock d. 1 Martij 1694 Bartholdh Sadlin

sm smms vesa 1 e] .
s 11 08. I _A

/‘ Bergskollegii arkiv: Brev och suppliker 1694Yfol. 773. RA