OCR Output

är att inkomma hoos hans Kongl., May:tt med slike förslag; altså sy—
nes oss bäst wara,om H:r Superintendenten och Consistorium, skulle
willia hoos hans Kongl. May:tt uthi underdånigheet opnembna den
Prästmannen dee dertill finna Collegium intet twijf—
lar,att hans Kongl. May:tt deras Förslag med ett nådigt bijfall 1ä—
rer ansee,och som sakzens angelägenheet fordrar att hermed skyndas;
Så recommendere Wij samma ährende så mycket mer,uthi H:r Superinten—
dentens och Consistorij gode befordran; Hwarmed Wij befalle H:r Su—
perintendenten och Consistorium gud alsmechtig. Stockholm d 27 Feb—
bruarj A:so 1694

Fabian Wrede

P:Cronström — R:Kinninmundt J /

Härnösands domkapitels protokoll den 20 mars 1694.

pag. 174
Inkom högl. Kongl. Bergs Collegii swar af den 27 februarii for—

ledne om Dn. Matthiae Grott,som approberar Consistorii förslag at
denna Grott blifwer kallat till Pastorem i Luleå åappmarck,sampt
Silfwerbruket dersammastädes,och ju forr ju helre dijt skyndas.

2:d0 hwad confirmation widkommer för bemälte Grott finner högl.Kongl.
Collegium anständigt at Consist. immediate söker det hos Kåå Kongl .
Maj:t genom sin recommendation. Res. alt så befaltes Notarien till
nästa påst en recommandation till h:is K.M:tt för Dn Grott på Luleå
Silfwerbruk och Lappmarck förferdiga. Hwar om och HL: Landzhöfdingen
Gref Douglas får notification.

P26+—17TDn, Matthias i sitt bref af Tuna sine dato,begärar få niuta
halfwa lönen med Dn. Hoåzelio,som i 2 åhrs tijd des vices sustine—
radt Rs. här om tillförne hafwer H:ir Praepositus M.Lidman fått
swar dher icke Dn. Grott sig nöjer med tridie delen, så kan lönen
dem emellan halfweras. 2/

i

/ Bergkollegii arkiv:Registratur 1694. XEA fol. 181. RA

4 Härnösands domk. arkiv:Protokoll 1693—96 A I:2.