OCR Output

Bergz Collegii höga Gunst och beprijsliga benägenheet, PBefaller Hög—
e

lofl Kongl BergzCollegium uthi Gudz dhens Allsmechtiges Milda Be—

skärm, förblifwandes

Högwälborne herr Praesidentens och — — —
Hernosandh d 19 Febs A:o Matthias Steuchius =
1694 (consistoriales)

/
Consistorium i Hernösand swares angående den Präst dee fö—
reslå till Pastor wijd Silfwerbruket i Lappmarken, sampt
att dee sielfwe måste honom hoos hans Kongl. May:tt i un—
derdånigheet dertill föreslå och dess nådige confirmation
afwentta.

Wij hafwe undfått Hir Superintendentens och Consistorij bref

Sub Dato d. 19 hujus och see deruthur hurusom till underdånigt föl—
lie af hans Kongl. May:ts nådige befallning H:r Superintendenten
och Consistorium med H:r General Majoren och Landzhöfdingen Grefwe
Douglas hafwa confererat om förslag på hwad sätt Silfwerbruk
med en dugelig Prestman måtte blifwa försedt,och änttel. för bäst
befunnit,att i samma Lappmarck constitueras twenne Prister den ena
till Pastor och den andra till Capelan, skohlandes Pastoren hafwa
sitt Säte wijd bruket och Capellanen wijd gamble Jåckmåckz kyrkia,
hwarest Marcknadzplatzen är;s Och som 3appmarken hertills stådt un—
der en gammal Mans H:r Andreae Marci knspection, hwilken förlängst

, hållitz för incapabel ett så stoort wärck att förestå; Så finner
Consistorium säkrast wara att uthnembna och föreslå till detta Pas—
toratets besättiande en annan Prästman,recommenderandes dertill en
ben:de Matthiam Grott som en tijd skall hafwa tient i Thuna Pasto—
rat och wara en nychter och nijtilskande Man,med begiäran att Colle—
gium wille uthi underdånigheet befordra honom hoos hans Kongl.May:tt
till att ärhålla en nådig confirmation derå. heruppå kunne Wij intet
underlåta att meddehla H:r Superintendenten och Consi storio detta
till swars,att det är Collegio öfwermåtton kiärt till förnimma det
Consi%torium drager en ijfwersam försårg om det fattige fålket på
den a¥geligne orten så att dee ju förr ju heller måtte winna sin
tillbörligå skiötzel uthi deras Sahligheetzmedell,intet twiflandes
att H:r Superintendenten och Consistorium läre än wijdare med flijt
yrka på fullbordan deraf, Och ehury _ yall Collegium ochså giärna på
sin sijda contribuerar hertill hwad som osgotillstår; Lijkwäll hwad
detta Pastoratets besättiande wijdkommer,ef%er Qollggij warck intet

T
Bergskollegii arkiv:Brev och suppliker 1694yFol. 516. RA