OCR Output

T

Högwälborne Hl1: Grefwe — — —
3 , & eff—

Det Hogl Kongl Bérgspollegio wara i gådt minne,at tijd
ter annan är föredragit,huru nödwändigt det är buhleå Sölfwer Bruuk,
med ' am duglig Prästman warder försed. Till hwilkens bättre Subsis—
tence hoos Hans Kongl May:t de förslag äro inkombne,som synes mäst
uppbyggelige, Nembl att Pastoris Säte i Luhleå Lappmark, som elliest
ar i Jockmoch skulle till samma Bruuk blifwa transporterat. Hwar om
Hans Kongl May:t har i Nåder befalt, at med Herr General Majoren och
Landzhofdingen ofwer Westerbotn hogfiélborne Grefwe Douglas Consisto—
rium skulle conferera och inkomma med fattat eenhälligt sluth. Så
har Consistorium stält sig samma Nådige befallning till horsam eff—
terrättelsse, och funnit bist,det,i samma LappMark twenne Präster
blifwa,den ena Pastor och dhen andre Caplan. Pastor har sitt säte
wijd Bruuket,och Caplanen wijd Gambla Jockmåchs kyrckia, hwarest
marknadzplatzen är. Sammg förslag har och Befal. man öfwer Lappmar—
ken Wälk:d Reenhorn bijfallit,hwar på Consistorium ock kallat ifrån
samma ort, Dnum Edin,som allenast een hiälpePräst war,at intet han
skulle hindra et så hälsosampt wärk. Nu har Lappmarken stådt under
een Gammal Mans ä%%ä Andreae Marci Inspectlon dhen Consistorium för—
längst hållit för incapabel at et så stååt wärk förestå. Hwarföre
på det icke har af må någon skull stanna in på Consist: Bidie Wij &
Samptel det knglofl Kongl Bergs Collegium behagade här uthinnan för—
skaffa något ändtligit sluuth hwarefter det kan gå så att dhet fat—
tiga folket måtte winna s1nnä tlllborllga skiötzel i dheras Sahlig—
heet, Och på det intet må blifwa £§§§é§§§§,som till Werketz skyn&—
samma befodran tienar,understår sig hoos höglofl Kongl BergzColle—
gium Consistorium att nämpna een tienliger man, till samma Pastorat
H1: Matthiam Grott som een tidh tient i Thuna Pastorat,och är een
nychter och nijtälskande Man. Hwilken Consistorium underTiinstli—
gast recommenderar med ödmiuk tillförsicht att der hOglofl Kongl
BergzCollegium Pröfwar denna anstalten hälssosam hoos Hans Kongl
May:t wijdare samma Person i underdånigheet föredrager at han kan
nlutga sin äM ä&å&å&%&%&ånéfter Pastoratet är förklarat Regalt.Hu—
ru det medh dhen gamble Mannen som nu dher sitter, blifwa kan,är wähl

Consistorium i twifwelsmåhls formodar dock honom som een Enkling är
och inga små Barn hafwer,kunnä med Sacellani dheel sig nöya,heller
antagas i dhen kommande Pastoris huus att niutha der sin föda och
skiötsell. Näst det Consistorium sluther sig uthi hoglofl Kongl