OCR Output

Stormächtigste — — —

I %nderdånigå; fölie af Eders Kongl: Maij:ts nådige Ordresx
dat: d. 18 Martj s;ä;tl.,det Jagh med Consistorio utj Hernögsandh
skall inkomma med wårt underdånige betankiande,huru wida pastoris
sedes i Lappmark kan Transporteras till Hyttan der sammastä—
des, så skall derom Jagh med Consistorio öfwerläggia,och sedan så
Wäll Öfwer detta som på hwad flere och bättre sätt den lama, Gudztien—
sten i bem:te Lappmark måtte stå att uprättas,förslagh ingifwa; J
lijka måtto skall Jagh tillhålla Lapparne at upsättia de förfalne
och anäre nödige hållKåtar up åth Alkle— och Kiedkiewarj Sölfwer—
bruk, Qch att ränsa och förbättra wagen dijt åth, så wida det giörli—
git är, aldenstundh i Lappmark:ne intet linge en ;ag står, utan reses
det ena åhret och Mååaden genom dhe skogar och moras,som det andra
Anret och M&naden intet färdas; hwilket Jagh sampt andre som i Lapp—
marken hafwa giort resor nog ehrfarit. förblifwer — — —

Uhmeå d 14 Aprilis Anno 1693

&. Douglas —”

' Landshövdingens i Västerb. län skrivelser t. Kungl. Maj:sB 1690—1713. RA