OCR Output

/
#

4 1 Landshöfding Douglas,angående gudstiänstens förrättande
widh alkie och kiedkwarri Sölfwerbruuk

Mut: mutandis til Superintendenten oc§ Consistorium i Hernösand.
Carl — — — Wår ynnest — — — Troman — — —

Det gifwer Oss Wårt BergsCollegium underdånigst tilkiänna, huru—
som bruuksfålcket wid ållkie— ock gfiedkewarri Sölfwerbruuk i lapp—
marken så wäl som den däromkring boende ållmogen intet blifwa weder—
börligen betiänte af hielpPrästen wid Jåckmåck med predijkande ock
Sacramenternes uthdehlande, föreslåendes därjämbte underdånigst,at
som Pastor uti bemälte Jåckmåck jambte flere jntrader af byerne i
Pastoratet, jimbwil af Oss åthniuter 40: tunnor Spannemåhl åhrligen,
hwaraf han nu wid sin höge ålderdom ock oförmögenheet, effter Consi—
storii godtfinnande, måste cedera halfparten til hi%lp?rästen,som
hans tiinst upp i lappmarcken förrättar, det kunde fördenskuld bemäl—
te hielpPräst uti Pastoris lijfstijd boo uppe wid hyttan ock jämbte
BrucksPredikant%åp;öhnen,sambt de willkohr uti Äng ock Fiskerij ho—
nom kunna tilskås,åthniuta bemälte 20: tunnor Spannemåhl,Emen effter
denne Kyrckioheerdens dödh sedes Pastoris aldeles transporteras til
hyttan, efftersom densamma ligger mitt i luhleå lappmarck, så at alle
byar i Pastoratet nästan kunna hafwa lijka långt at komma dijt, på
hwilcket sitt icke allenast lappållmogen ock bruket bättre ock be—
awambligare skulle blifwa betiänt af deras Siälesöriare,utan ock
Pastoris underhåldh mycket warda förbättrat, så at man kan hafwa meh—
ra håpp til at få dijt någon snäll Prästman, besynnerligen där den—
samma blefwe försäkradh om befordring til bättre lägenheet, enär han
en tijd bårt &th wid bruket fade giordt sig därtil meriterad, kunnan—
des ändå Karcknadsplatsen til Städernes ock landtmannens desto bätt—
re commoditet,blifwa wid Jåckmåck, ock Pastor den tijden, som allenast
något öfwer 14: dagar om $hret påstår reste dijt at gudstiänst
darsammastides. Nu som detta är en saak af stoor wickt, concerneran—
de så wäl bruksfålckets,som lapp%llmogens behörige gnderwijsning
uti deras Christendom; ty är här med til Eder Vår Nådige willie ock
befallning,at I med Consistorio uti hernösandh därom confereren ock
Ofwerliggien, inkommandes sedan conjunctim med et sådant forslag, som
1 uti detta fallet pröfwen wara det bästa ock giörligaste, då Wij Oss
sedan widare däröfwer i Nåder wele uthlåta ock förklara. hwarmed — —

1

Carolus #.

kr

1i Riksregistraturet den 18.3.169% RA
&

3