OCR Output

Till bergsColleg:m Swar ang: Lagman Bures Commission till de

lappländske grufworne
Carl: — + —

Wij hafwe låtit oss föreläsas Eder underdånige remonstration
öfwer lagman Bures anförtrodde Commission till de lapplände bergwär—
ken — — och som Wij alt sådant hafwa tagit utj noga öfwerwägande, så
finne Wij ock skähligit oss däröfwer i nåder at förklara som föllier.

7+ Anbelangande Gudstienstens förrättande wid Silfwerbruket, hwar—
utinnan bruksfolket så wähl som den där omkring boende allmogen af
hielpPräå?en wvid Jåckmåck intet skall hafwa wederbörlig opwachtninå,
warandes E utj detta fallet af de tankar,at som Pastor utj b:st Jock—
mock %empte flere sine intrader af byarne i Pastoratet jembwähl af
Oss åthniuter 40: tunnor Spanmåhl &hrl: hwaraf han nu wid sin höga
ålderdom och oförmögenheet,effter Consistorii godtfinnande måste ce—
dera halfparten till bem:t hielpPräst som hans tienst opp utj Lanp—
marken forrittar,det kunde fordenskull bem:t hielpPräst utj Pastoris
lijfstijd boo uppe wid hyttan och jempte bruksPredikantzLonen sampt
de willkor utj Äng och fiskerij som honom kunna tillslås åthniuta
bem:te 20 tunnor Spanmåhl,men effter denne Kyrkioherdens död Sedes
Pastoris aldeles transporteras till hyttan, efftersom densamma ligger
mit i Luhled Lappmark,s& at alla byar i Pastorstet nästan kunna haf—
wa lijka långt at komma dijt,på hwilket sätt icke allenast Lappall—
mogen och bruket bättre och beqwämligare skulle kun&ggblifwa betient
af deras Siälesöriare,utan ock Pastoris underhold mykit warda för—
bättrat, så at man kan hafwa mehra hopp till at få dijt någon snäll
Prästman, besynnerl: där densamma blefwe försäkrad om befordring till
bättre lägenheet, när han en tijd bårt åth wid bruket hade giordt sig
därtill meriteradt, kunnandes ändå Marknadsplatzen till Städernes och
åsndtmannens desto bättre commoditet,blifwaVäåä;Jåckmåck och Pastor
den tijden som allenast något öfwer 14: dagar om Ahret påstår, resa
dijt at holla gudstienst därsammestädes; Altså wehle Wij Oss däröf—
wer i nåder förklarat hafwa,at som detta är en Saak af stoorewicht
concernerande så wähl bruksfolkets som lappallmogens behörigä under—
wisning utj deras Christendom,ty låte Wij afgå Wår nådige befallning
så till landhöfdingen Douglas som Consistorium i hernösand, at de med
hwarandra därom skola conferera och öfwerläggia, och sedan gifwa et
sådant förslag wid handen,som de i detta fallet pröfwa wara det bäs—
ta och görligaste,då Wij Oss sedan widare däröfwer i nåder wele uth—
låta och förklara.

% rg%% ta
© ) Riksregistraturet den 18.3.16992' RA