OCR Output

sörjare, utan och Pastoris underhåld mycket warda förbättrat, så att
man hade deste mera hopp till att få dijt någon snäll Prestman, besyn—
nerligen om den samma blefwe derhoos,af Consistorioxi Hernösand, för—
säkrat om befordring och bättre lägenheet, enär han en tijd bort åt,
igenom flijtig opwachtning med gudztienstens förrättande och Lappar—
nes underwijsande uti den sanna och rätta Christeliga läran,giort
sig der till wärdig och förtient; kunnandes ändå Marknadz Platzen,
till Städernes och Lantmannens deste bättre commoditet,wijd Jåckmåck
förblifwa,och Pastor den tijden, som allenast något öfwer Fiorton da—
gar om åhret påstår, resa dijt,och så länge hålla Gudztienst dersamma—
städes. dock som detta är en Saak af wicht,besynnerligen i regard
der till,att Brukzfolket och den fattiga Lappalmogen, som nu lijder
stor brist på Gudz ordz hörande och dee helige Sacramenternes rätta
bruk,måtte der med ju förr ju heller tillbörligen warda upwachtade
och på salighetennes wäg dragne,ÅAltså, Allernådigste Konung, under—
ställes Edårs Kongl: Maij:tz nådigste gåttfinnande underdånigst,om
icke Syperintendenten och Consistorium i Hernösand kunde blifwa an—
befalte,att conferera här om med H:r Landzhöfdingen i orten,och gif—
wa sedan sådanne Förslag wijd handen,som dee,i detta fallet, pröfwade
woro dee biste och giörligaste.
Konung Eders Kongl. Maij:tsz — — —
Fabian Wrede
P.Cronström Urban Hiärne Robert Kinninmundh / 3:Grubb
Stockholm d 18 Februarij A:o 1693

; Bergskollegii skrivelser till Kungl. Maj:t RA. Vid skrivelsen
ar“fogad Bures odaterade relation med Atecknad remiss:"Kongl.May:t
will detta till des BergzCollegium hafwa remitterat,att med des un—
derdånige berättelse här öfwer inkomma. Stockholm den 9 Aprilis
1692 Carolus”.”ankommen till Kl: bergsColl :m d 19 April A:o 1692”