OCR Output

s9

Stormechtigste Allernådigste Konungh.

Det hafwer Eders Kongl: May:t,uppå CGollegij underdånigst IKin—
gifne remonstration,Sub dato den 28 Aprill åhr 1691 , allernådigst
behagat opdraga Lagmannen H:r Jacob Bure en Commission till dee
Lapplendske bergwärken — — —(Lagman efter forrittning inkommit med
relation,vilken B,K,Mt till Collegium behagat remittera. — — Colle—
gium nu tagit dessa ärendeb under skärskådan.)

Först Alkie— och Kiedkewarri 2

— — p» 7. Aldenstund till Collegium, som å%%ast,äre klagomål inkom—
ne,öfwer den brist så wäl brukzfolket wijd Silfwerbruket,som den

der omkring boende lappalmogen lijder på gudz ordz hörande och dee
heliga Sacramenternes helsosamm§ bruk, skolandes dee af hielpepres—
ten wijd Jåckmåck intet hafwa den opwachtning i det fallet,som we—
derbör. Altså ehuruwäl Collegium för detta tillskrifwit SuperInten—
denten uti Hernösand här om, medh begiäran,det wille han dijt förord—
na någon nijtälskande och skickelig Prästman,som behörigen kunde op—
wachta Brukzfolket och den der omkring boende Lappallmogen med Gudz—
tienstens förrättande, kan man lijkwil lätteligen efftertänkia, huru
swårt det lärer falla,till att få någon lärd och skickelig Prestman,
som uppåtager sigh ett sådant beswär på denne aflägne orten,så framt
den samma icke blifwer med något rundeligit Subsistence försedd, hwar
af han sig och dee sijne ernira kan. Ty hafwe Wij,Nådigste Konung,
något föruth öfwerlagt här om med H:ir Lagman Bure,och om utwägar wa—
rit betänkte, på hwad sätt sådant giörligast skulle kunna ske, fallan—
des oförgrijpeligen på den tanckan,att såsom Pastor uti Jåckmåck,
jempte flere sijne intrader af byarne i pastoratet,och så niuter af
Eders Kongl. Maij:t Fyratijo tunnor Spannemåhl årligen, hwar af han,
förmedelst ålderdoms swag— och oförmögen—heet, effter Consistorij
gåttfinnande, nu halifparten till en hielpeprest cedera måste,som hans
tienst,uppe i Lappmarken, skall förrätta,det kunde denne hielpepres—
ten, i pastoris lijfstijd,wäl boo uppe wijd hyttan,och niuta desse
tiugu tunnor jemte Bruks Predikantsz lonen och dee willkor
uti äng och Fiskerij,som honom der kunna tillslås; Men, effter denne
Kyrkioherdens död,Sedes Pastoris sedan till hyttan aldeles transpor—
teras, effter som bemelte hytta skall ligga mitt i Luleå Lappmark,

så att alle byarne i pastoratet kunna nestan hafwa lijka långt att
komma dijt,på hwilket sitt Lappallmogen och bruket icke allenast
bättre och beqwemligare skulle kunna blifwa betiente af deras Siäle—