OCR Output

'

prästman hos hans Kongl Maj:t. som detta Pastoratet förestå kan."

Härnösands domkapitels protokoll den 20 juni 1694.
pag. 253
— = ”LappPrästen H:r Anders Marci af Jockmock d: 25 Maji förklarar

sig på Consistorii skrifwelse om de 15. lijk som stådt natt och dag
ojordat. 1. att Jorden så hård war frusen och dödegrafwarena ey så
snart kunnat få griffterna färdiga, effter Jorden först medh Eld skul—
le brännas och således giöras löös 2. föra Somlige lijken till Kyr—
kan om nätterne ow%tterligen. 3 hafwer icke lappen sielf när lijket
ähr framfört någon omsorg för begrafningen,uthan låter stå till dess
flere tillkomma. Och sedan uhrsechtar sig aldrig hafwa försumat Gudz—

fs
tiensten och Catechismi examen. Det brefwet lades ad acta.” _ %

Sebe ;
Härnösands domk. arkiv: Protokoll 1693—96. A I:2 HLA