OCR Output

v/
Tingsprotokoll i Jokkmokk den 17—20 februari 1691.

— — Anlangande finnens Grels Mattzsons ifrån Sattara och Cautemjaur
andragne klagomåhl emoth lappPredikanten H:r Daniel Bdiin,i det han
skall beskylt och tillagt honom een groof ährerörigh beskyllningh och
kallat honom een kyrckiotiuf,framteendes ett,här wijd Rätten hålne
Protocoll 1689 in Januario,thär af han wille bewijsa sigh hafwa här—
utinnan ett sannfärdigt ä&äromåhl emoth honom H:r Daniel Ediin: Här
emoth Ediin regererade och alldeles nekade sigh tillagt honom Grels
någon fullkombligh kyrcekiotiufnadh,utan hållit honom derföre något
misstänckt, så wijda han den tiden war beskylt och suspect hollen,at
hafwa forofwat någon stöldh på andra orter,och dessmedelst fingslig
forder,ifran den eena orten till den andra: denne Grels månde och den
tiden, som een pungh med 8% Richzdal:r,een dansk Croona och twenne
Sölfwerspännen uti,ifrån kyrckian bortstuhlen blef,vagera hir och där X
i Lappmarcken, såssom een l6¥sdrifware,och den dir 44 sinnader war at
opsökia sigh något booställe, och dy medelst höltz misstänckt både af

H:r Daniel och andra flere för besagde tiufnadh, som doch, imedlertijd

as

uppenbarat och i dagzliuset kom,at den sanskyldiga tiufwen månde wara
Påhl Amondzson i SockzJoch,den där sedermera för samma mi ssgärningh
är judicialiter döåäer och afstraffat worden; Så alldenstund Grells
Mattzson med inge giltige skiähl eller witnen kunde bewijsa,at H:ir
Daniel Bdiin fullkombligen tillagdt honom någon kyrckiotiufnad:, utan
af serdeles orsaker,som i föregående ransakningh förmähless,hållit ho—
nom Suspect och misstinkt for samma garningh, som icke kunde giöra
tillfyllest i någon Saak; altdy,ehrkiände och förklarade Ratten, Girels
Mattzsons forde klagan emoth H:r Daniel i detta måhl,af null och intet
warde,medh åthwarningh,at han medh sådana obefogade klagomåhl,hädan

C + s 1. p $ & if
efter agqviescerar och innehäller,wijder straff effter Lagh. ”/

Dombok, Västerbottens län nr 2,fol. 651. RA

tj