OCR Output

*

Tingsprotokoll Jokkmokk den 17—20 februari 1691.

Det wardt resolverat och afsagt,att opå Jöns Jönssons ifrån
Stoorsanden, Nills Nillssons och Anderss fi;llssons ibidem, sampt och
för detta LappPredikantens Nicolai_äå;äåä;xbegär och anhollande, må—
ge dhe fåå tillståndh,at opsökia sigh nya booställen Sine aliorum
praejudicio,eller utan andra Skattelappars förfångh och åwärckan,
nembl. i fölliande måtto: att,Jöns Jönsson skall må hädan efter pos—
sidera landh och fiskewatn wijd Stoo%Luhleå Elfwen utan andre,de där
näst omliggiande Skattelappars praejuditz,som förbemält är. Sammale—
des Nills Nillsson ifrån Stoorsanden, fåår och lof och tillståndh att
nedersättia och optaga sigh ett booställe wijd RandiJauri,thär Påhl
Nillsson boendess är, och Anders Nillsson ibidem, wijd Purckefipgauri,
darest Lars Rijm boendes är och här till consentera och bejaka mån—
de, och för detta lappPredikanten Nicolaus Lundius wijd StooéLuhleå
på Påhl Paggessons och Påhl Anundssons land och fijskewatn, thäremot
de icke heller neeka monde,och alt detta,lijkmätigt Kongl. May:tz
allernådigste Placat af den 27. Sept: 1673,medh den i fimbton åhrs

19

tijdh frijheetz åthniutande, som thärutinnan expressåé förmähless. —/

i 4 2
‘| Dombok,Fästerbottens län nr X,fol 654. RA