OCR Output

full® skifhl,som i Sdemarcken mycket tryta,är och för lönske—
läger dömbder i Luhleå Stadh,som och öfwer annan hans ogudachtig—
heet och odygd myckåt klagas, begiärandes samptel. appallmogen öd—
miukel. det een sådan wahnartigh menniskia må tagas af wägen, och
hälst här i Lappmarcken, androm till Exempel,som sådant aldrigh till—
förne sed:t, Bxeqveras, befruchtandes där han ännu skulle komma på
frije fötter til Lappmarcken, skulle mången intet kunna giöra sigh
säker om sitt lijf,hälst dee som honom uppenbarat hafwa,som han och
uthi Befallningsmans wällbetrodde Hans Rehnhorns narwaro undsagt
Lars Rijm.

Här på är Högl: Kongl. HofRättens wijdare Resolution fölgdh
Nembl .

Pahl Amundsson blifwer ifran lijfestraffet befrijad,och skall han
till kyrckian betahla de bortstullne penningarne medh sölfwerspän—
nen, och låta förfärdiga, hwadh han för kyrckian forderfwat hafwer,
och plichta medh Siuu gatulopp,och sädan förwijsas Lappmarcken och
äöfdingedömmet. Men Olåf Swänsk och Pehr Jerpe,som de till Påhl
Amundzsons dem påbördade beskyllningar,intet öfwertygaS kunna,kan

x 3 1 d 44 3 i 2 & e ~ ; i H S9 eå # F
Kongl. Rätten dem icke med något straff beläggi sf

£9

m smm mm ”””

5—8

/ C

s

' ; Dombok, Västernorrlands län nr 11,fol. KPIKZ20. RA