OCR Output

nom ett fönster på norre sijdan,men berättar och där hoos,att Pehr
Ollsson warit medh honom i sällskap och utur kyrckian tillijka med
honom penningarne uttagit. Såssom och att hans Swärfader Olof Swänsk
förleden wåhr sedan Påhl blef hans mågh och måst för sitt förseende
skulle taga sin skada igen af dee pennlngar,som i des kista funnos;
Här till neeka så Pehr,som Oluf alldeles,doch bekinde Pehr,som om—
rördt är,sig förleden Sommar af Påhl emottagit een possa,att förwa—
ra,men så snart han fådt wetta der wara kyrckiones penningar,den
till Påhl igenlefwererat; Och såssom han af Påhl blifwit hootat medh
mordh,hafwer han fruchtat sigh,sådant att uppenbara; Elliest berät—
tar Olof Swinsk sigh aldrig wettat om Påhl warit allena, eller om
Pehr warit medh honom,alldeles neekan— och bedyrandes sigh antingen
honom där till inrådt eller där af wettat,utan när han i Sommars
hörde något där om tahlas,intet annat trodt än sådant skulle wara
sqwaller och osanningh. Men såssom det bewijses,det han tillijka medh
sin dotter,warit till Peders hustro och henne öfwertalt at bringa
tiufnaden uppå sin man,dy kan ey annars wara,än han där af wettat,

om icke förr,då nu wid tingatijden, synes fuller ey heller ollgkt ho—
nom Oluf dar till nigot rådh gifwit hafwa emedan han war kyrokrfies
Sexman och will wiste hwar pennlngarnä lågo,men kan intet bringas
till den bekännelsen, ey heller finnas där till andre skiähl,än Påhls
egen berättelse,den Rätten betänckeligit faller att gifwa witzordh.

Hwarföre emedan Påhl Amundzson så wäll medh andre skiähl,som
omsijder egen bekännelse,är öfwertygad att hafwa stuhlit Jochmochz
kyrckia penningar,nembl. — 7 Rixdahler — 2. danska Cronor och 2. st:
sölfwerspännen om 1. lodh,som äre tagne af hanss händer,dy dömmer
denne ringa Rätten honom efter Kongl. Maij:tz Straffordningh ifrån
lijfwet.

Pehr Ollsson Jirpe och Olof Swänsk,som fuller intet utan wij—
dare undersokiande eller uppenbarelse,till nista tingh, kunna full—
kombligen öfwertygass att hafwa till denne tiufnadh rådt,händren
lagt,eller något där af nött eller tärdti,men lijkwäll wettat des rät—
ta baneman, och icke den uppenbarat eller lagfört,dömmes efter det
12. cap: Tiufmåla B:iL:L: till 40. mkr Silfwermynttz böther hwardera.
doch heemställandes så detta som det forra till den högl. Kongl. Hof—
Rättens wijdare högäåttwijsaste Dijudication och omdöme.

Denne Påhl Amundzson hafwer elliest utom detta hafft ett elacht

rychte om sigh,såssom sin förra hustrus mordande,tiufwerij och annat,

som honom lijkwäll intet kunnat fullkombligen öfwertygas,i mangel af