OCR Output

gifwande den wara den samma,hwar på Amundh framkallades,men nekade
där till och bewiste det wara den danska Cronan,som där i bland war,
på hwilcken han och ristadt sitt boomärckie med een knijf,den de
bagge ey annat wetat, in det skulle wara cen Rixdahler,och föregaf
Påhl Amundzson sigh den samma bekommit af Rådmannen Jöns Erichzson

i Luhleå,hwilcken närwarandes swarade honom forledne åhr af sigh be—
kommit een Rixdahler in Specie,men aldrig någon dansk Crona,hwilcket
han medh Eed där så fordrades betyga wille. Hwar af Rétten handåri—
peligen aftaga kunde honom wara banemannen till bem:te begingne KX
kyrckiotyfnadh,där till han doch med alfwar nekade, blef lijkwäll
fängsligh bortförder til lähnsmans kåta.

Den 30. Januarij förestältes wijdare bem:te Påhl Amundzson, be—
kännandes frijwilligt,det XK han d&4 fått wiss kundskap om kyrckiones
bortstullne penningar,hwar de woro tillfinnandes, och hwem dem stu—
lit hade,nampngifwandes sin Swager Peder Ollsson Järpe i samma by,
som nu wistas i samma kåta medh Påhl,och är tillförne dömbder för
tiufnadh här i Jochmock,hwilcken straxt blef efterskickat,men war
till skogs hoos sine Reenar,warandes hans hustro som är Påhls Sys—
ter allena hemma,hwilcken upå tillfrågan strax frambar u5+ Rd:r in
Specie, 1 dansk Crona,2 st: sölfwerspännen och 6 dir kopparmyntt,
uti myntt, som kyrckian tillhörige woro,föregifwandes dem wara
af hennes man Pehr Ollsson dijtburne och henne at förwara lefwererade
i förleden Sommars,då oftabem:te kyrckiotyfnadh af honom skulle wa—
rit begången. I det kom Pehr Ollsson tillstädes,nekandes alldeles
och med största ijfwer,sigh den gierningen giort hafwa, bekinnandes,
det Påhl hafwer förledne Sommar fått honom een lijten säck att för—
wara,men icke wettat pwad där uti warit,hwilcken Påhl någon tidh där
efter igentogh, beklagandes högeligen,det Olof Swänsk,Påhls Swärfa—
der,tillijka medh Påhls hustro,hafwa i denne natt,sedan dee honom
borttwist til skougz, tubbat och öfwertalt hans hustro,som är Påhls
Syster,att taga penningarne till sigh och således tiufnaden honom
tillwijta,doch kunde han icke nceka sigh wettat,det penningarne af
Påhl stullne woro, efter Pahl honom skal hafwa anmodat,at giöra föl—
lie med sigh samma stöld att fullborda,det Pehr doch nekat sigh giö—
ra willia.

Den 31. Januarij,blef oftabem:te Påhl Amundzson wijdare före—
hafder,och omsijder efter noga och l&angsambt ransakande, bekände sig
warit den samma,som förl. wåhr,den tijden ijsen gick af wattnet, pen—

ningarne uthur kyrckiones kista stuhlit igenom ett hool,som han på
kistebottnen upskurit,hafwandes gådt både in och utur kyrckian ige—