OCR Output

för hwilcket han och misstänktes,ååter han där i kringh länge vage—
rat,då Kyrckioheerdens hustro,påminnandes sigh det kyrckiones pen—
ningar woro i kyrckekistan inlagde, sände sin mågh och sin drängh i
kyrckian,at låta bära kistan hem i Prästegården till bättre förwar—
ningh,hwilcka när dee begynte kistan handtera, befunno,ett hohl så
stort som een mans näfwa kunde gå igenom wara på bottnen opskurit
med een knijf,läth altså kyrckioheerdens hustro bära kistan i kyrck—
ian igen. Och Grells blef så fängslat förder uthföre där ifrån, då
yxan intet kunde finnas igien,utan Grells föregaf KäXäÄ henne wara
sig ifrån stuhlen under bäncken i stugun där han wistades,och när
hans säck blef ransakat,fans där intet annat in een thom smör ask.

Detta altsammans blef Grells Mattzson forehollit,hwilcken till
denne kyrckiotiufnadh alldeles neekar, föregifwandes sigh för den
orsaken hafwa kommit hijt första gången och här omkringh vagerat,
att sökia sigh, lijkmätigt Kongi: Maij:tz allernådigste Placat,något
dugeligit ställe,där han kunde boo uppå, och sedan andra gången till
Stoorböndagen,dels för Gudztiensten skuld,dels och at kunna här
träffa Ryss Mickell,hwilcken skall boo mitt emellan Jochmock och
Grellsses förra heemwist, i mehningh at föllia honom heem,men Mickell
kom då intet tillstädes.

Hwarföre och emedan een annan Påhl Amundzson benembd,är befun—
nen samma kyrckiotiufnadh hafwa begångit, som wijdare af där öfwer
hållen Ransakningh är at förnimma; dy erkänner denne TingsRätten ho—
nom Grells Mattzson frij för denne kyrckiotiufnadh, som i Jochmoch
begången är och han warit misstänkt fore,limbnandes hwadh som, den
honom tillwijtte tiufnaden i Stoorsanden , wijdkommer till den lofl.
HäradzRätten & landet,under hwilckens Jurisdiction och Sor—
terar.

Wijdare berättade H:r Daniel Edijn sig nyligen hafwa förnummigt
af Lars Ollsson Rijm i Jochmoch,huru Amundzson i Sochz—
ioch skulle hafwa förbytt någre Rixdahler hoos åthskillige, begäran—
des,att Rätten där efter ransaka wille,om icke sådant skulle wara af
de penningar som i förledne Sommar utur kyrckan bortstullne äro?
Hwar på Lars Rijm framkallades och brachte in för Rätten 2. in Spe—
cie Rixdahler och 1. dansk Crona eller 4. mkr danske, som dyr Karin
och twenne henness mågar Oluf— och Amund,Pålssöner bekände sigh af
Påhl Amundzson bekommit hafwa,doch ey annat wetandes,än de warit

wällfångne; Tillfrågades altså Påhl om han kiendes wid samma penning—
ar, eller hwar hdn dem bekommit hafwer? Hwar till han swarade sigh

allenast een 1xdahler och den gifwit sin hustros slächt Amund Pålls—
son för een pälss,grijpandes til een af de 2:ne Rd:r Specie,med före—