OCR Output

ea

Tingsprotokoll Jokkmokk den 28 januari 1689.,

Cappelanen i Jochmoch will:de Hl:§ Daniel Edijn kom för Rätta,
beklagandes huru såssom förleden Sommar wid OlofzMesso tijd,är sak—
nadt utur äyrckiones kista,som ståår i kyrckian, een pungh, hwaruti
skulle warit wijd pass 8% Rixdahler, Een dansk Croona,och 2. st: sölf—
werspinnen,hwilcken pungh är igenom ett opskoret hool på kistebott—
nen uttagen,hafwandes för sådant misstänkt een finne,Grells Mattzson
benämbd,hwilcken för tiufnadh tillförene är beskyldt och dömbder, och
har wistades den tijden som penningarne saknades, så att han först
een gångh kom hijt till Jochmoch och här sigh någre dagar uphölt,
foregifwandes understundom sitt ährende wara att sökia sigh något
booställe här i Lappmarcken,understundom och det han wore förskrif—
wen till Sölfwerbruket att tiena for Kohlare,hwilcket handtwärck han
säger sigh kunna, och hafwa lärdt wid Torneå bruuk,reeser så i det
sinnet opföre till Peder Olufsson Smedh som boor wid P%rkeiaur 14
mihl här ifrån,där han tillböd sigh hoos honom at arbegta på ängen,
hwilcken honom antogh på 8. dagars tijd,men första dagen efter mid—
dagen begynte han begära at gåå sin koos,ty fölgde Pehr Olsson honom
heem och gaf honom afskeed,då han icke gick till bruket som sagt war,
utan gick så utföre Jochmoch förbij,och till finnarne som satt sigh
nedh wijd Stoor Luhleå älfwen,där han sigh någon tijd uppehölt, stun—
dom i deras huusroch stundom i skogen, eller hwar han kunnat wistas,
war bem?fte finna#,som och nu här tillstädes woro,okunnigt,in till
des det leed till den sidsta Stoore bondagen,d& finnarne reeste till
Jochmochz kyrckia,och Grells giorde med dem f#llie, birandes med sigh
sin wååtsäck på ryggen, hwilcken dee berättade då wara tämmeligh styf
och stinner,tillijka med een lijten smaal yxa,medh hwilcken han för—
meentes hafwa opbrutit booddören i Stoorsanden, hwilcken yxa Lars Rijm
i Jochmoch siger sigh och sedt,nir dhe tillijka kommo till Nällke—
rijm, och tyckt henne wäll komma öfwereens med brottet som war på bood—
dören. Och när de då kommo in emoth Jochmoch,hafwer Grels gådt litet

af wägen men hwad hans ährende warit,war dem intet kunnigt,doch hin—
te han dem förr än de kommo till Jochmoch,och gick då inn uti Anders
Willreens stugu, Och som Pehr Ollsson,sampt Anders Willren och präs—
tens drängh Jöns berättade,hade då samma yxa med sigh in uti stugun,
där och een hoop lappar wore,imedler tidh kom tidender utan efter

ifrån Stoorsanden,att där war bortstuhlit een dehl af deras ägendomb,