OCR Output

Ehuru Wäll till förxne nogsampt pémint är huru såssom nödwen—
digheeten fodrar,at uthj Jockmockz lappmarck så länge dhen nu sittian—
de Tastor Hir éfiaflxx Martij samma kahl bekleder,sen hielp Prist blif:r
till lijka förordnat,doch lijwist till störZe Bäckerhest Xarder här
med dhen Disposition å%åågå;ååååx författat,som muntellgen sist ledne
d 2 feb: inewarande åhr blef wederbörande furedrdg&pä

1 Nembl att H:r Daniel Edin som af Consistorio till den ändan
reda förordnat och till skickat är,skall här effter hållass och är—
k%%nass för een tillsatter ordenteligh kalader hielpe Präst,H:r An—
ders tijdh uthj uocgmock

Hwilckens ämbete wara skall at Näst dheth han fullkomnar hwadh
hans Edh och lrstructz;on inne håller reser kring i byerna,och ser
på lapparnass ( uuk styrckan, och oefodidy i alla måtto hwadh som till
therass Sal:r länder, och är in &aså&us off:ii dhen åldrige Pastorj
till hielp i kiörekio Redtning och sndre ämbetess Sysslor widh Jock—
mockz kyrckia När tijden så tillsäger,etc.

2. När han sinna Syslor förrättar på aflagns orter,måste han in—
tet af Pastorj dher ifrån hinärass,effter som han dhess uthan har
till låtelsse at sättia med wäderbörande Ja och noie,hwadh som sam—
mankomnsten af Lapparna, om Sommaren bekw%meligast skie kan.

2 for thesse sinne HEnbetess skall han hafwa af ras—
toris tillslagna löön 20 Tu Spanmånl och dhet Ofriga Jempte pastora—
lierne i sin tijdh Pastor hwilcka 2C t:r Spanmåhl större Säckerheet
skall H: r Belaldnvngzwaapn i Nöre Contract skall inne hålla för H:r
Anders, åf ååå"%%åå%åå%e Eålsggå%ååsåufåggeåf%åådsgåxt13o d kopp;:ht
af samma Pastoris Löön för dhe näst förflytne åhren för Rxåxx sin
kost hooss åfwan bemelte Fastorem till d 1 May hwilcket länder wäder—
börande till hörsamheet och effterrättelsse

Råhnå d 11 Martij 1,
Aro 1688 Hans KRuse _ Matthias Steuchius —

E? Jokkmokko kyrkoarkiv J:2 : Ink. skrivelser samt D« mxay¢tiets

f

«Lo
to Kollsutdrag 1739—79. Strödda Handlingar från 1oLO—uaI‘$// HLA

pro—

4