OCR Output

Tingsprotokoll Jokkmokk den 27—28 januari 1687.

— — Bärgmästaren Wälbetrodåe Sven Tagg,Inlägger i Rätten en skrifft
af ofwanbekié« Dato,hwarutinnan han på luhleå Sölfwerbruukz wägnar,
andrager några Ährender,som Kongl. Maij:ttz där widh verserande Inte—
resse Concernerar,hwar om blef ransakat och befunnit,som här K änder
formihles, Nembligen.

1. Anbelangande den berättellsse,som bem:te Bärgmästare ähr före—
kommen, huru såssom Athskillige lappar ifrån Andre byar, sökia att dra—
£a sigh åhdan Kautomjaur byy,hwarigenom Bruukzkiörsslorne framdeles
torde lijda afsachnat; Så befinnes sådane allenast någre fåå, som för—

medelst,dedt dhe,åthur Kaitomjaur eller andra byar hafwa tagit sigh

_dragit sigh under andre byar ähn dhe ,

hustrur,och där hafwa sina förfäders arfwelandh,därföre wa— —
rit,hälst emedan tillförenne, där om, ey ähr så noga observerat; Men
såssom dhe närmaste byarne till bruketz Tienst kunde därigenom förswa—
gas,ÅlLtså blefwo nu sampäåg. allmogen,alfwarligen förbudne widh 40
mk?rs bötherx, sådant flyttiande här effter att giöra,åthan blifwa län—
der den byy,som dhe födde ähro,och deras förälädrar warit hafwa.

2+ Hwad dhe Lappar af Torpenjaur byy widkomma som wistas Ethi åå%_
theå—%åppmarok,så förklarar sigh däruthinnan Befallningzman
Otto dedt han wäll i Pijtheå Lappmarck och Arieploug, hafwer tagit Cro—
nones skatt någr% Torpenjaur gappar,men icke fördenskull skrif—
wit dem änder någon annan byy eller eximerat dem ifrån hållarbetet el—
ler andre Bruukz forslor,mehra ähn andra af samma byy,lofwandes wijdh
dijtkombsten dem tillhålla,att hålla sigh till Luhleå Lappmark, dijth
dhe och effter Kongl. Maij:tz allernådigste Resolution,gifwen luhleå
stadh A:ro 1660 den 24 ritta lyda.

3. TräskLapparne som föra Påsten och klages öfwer,att dhe nyligen

wist sigh nogh tröge och försummelige där medh, blefwo och alfwarligen

tillhållne sådant, här effter,medh större flijth förrätta,eller i wid—