OCR Output

x

Wyrdige och Wällärde H:ir Marci.

Såsom Ven. Consistorium har funnit myckit nödigt och angelägit,
at tillsättia en god och förswarlig Pristeman uti Jockmockz lappmark,
Eder till hielp,och det i betrachtande både af brister och ålder—
doms swag— och bräckligheter /: hwar af J sielf icke så förmår Edert
ämbete utföra,som wara will :/ så wäl som,%isäonglo May:ts store och
alfwarsamme åhoga och nyl:n förklarade särdeles nijt,om Lapparnes
underwijsning uti deras Christendomsstycken och Salighetz kundskap:
Altså,emedan denne unge Prästemannen,In. Daniel Edin,är beprofwat bå—
de till sin lärdom wacker och berömlig,såsom och i lefwerne skickelig
och Gudfruchtig,sedig och alfwarsam; så at han förmodel:n lärer göra
Eder ett godt bijestånd,at igenom flitig underwijsning draga dhe en—
faldige lapparne utur deras mörker till en sann Gudzdyrkan och känne—
dom; Har man fördenskuld här med welat förordna honom,Dn. Edin,till
Eder medhielpare uti JochMochz gappmark: Och kunne J fördenskuld
sielfwe,Eder emellan,opritta ett skäligit äontract,som J bägge kunna
wara belétn§ med; tyckandes Consistorium billigt och rattméitigt,at
Dn. Edin har först hoos Eder sin nöyachtiga kost och näring,och sedan
årl:n i penningår,så myckit som han kan hålla sig kläder med,till
60 dalir sllerlgé,koppar NMst. J wille nu for den skuld honom,Dn. Edin,
med all humani%ét emottaga och undfägna,för Eder rätta medhielpare
hålla,och till alt godt beforderlig wara. Hwilket wij förmode wara
Eder till effterrättelse. Och wij befalle Eder Gud Alzit

Hernösandh — d — 4. Martii 1686 F al.s
wälwillige
Superintendens
och

G

Samtl. Consistoriales.../

2: Ink. skrivelser samt Lom%aåitlets proto—
K 2890 SE s 5 a ~ e & — .
kollsutdrag 1739—79. Strodda Handlingar fran l6uC—taf§%T“§hLA