OCR Output

Tingsprotokoll i Jokkmokk den 30—31 januari 1685.

— — SAssom Pastor loci Hyrdigh och Wällärde Hir Andreas Marcj Grubb
sigh beswärar, huruledes han medh sin egen omkåstnad hafwer åpsättia
låtit någre bygningar å nyo här i Prästegården, jämbwähl till dess re—
paration något anseenligit anwändt,som lijkwähl effter lagh och Kongl.
Ordningar,allmogen i församblingen borde påkåsta och widh macht hålla;
Hwarföre blefwo uabnallmoven alfW&TllFen tillhåldne,att wi jdare
förhahlande eller mpbkdf forn;géiwickwoheerden hwadh han till Präste—
gårdens KDSdttlande och reparation, kan af egne medell, bewijsligen haf—
wa anwandt, J wijdrigt fall,kan Pastoris effterlefwande hustru eller
Barn eij afftrida gården, förr in dem, en skiählig betahlningh tillstäl—
Lles,effter mätesmanna ordom.

Peder Olufsson Smedh i Purckijaur giffter Man,stiltes for Rätta,
och opå Rättens tillfrågan, tillstodh sigh hafft lägersmåhl och olof—
ligh beblandellsse, medh kf%%iäheerdens Vällärde Andreagéfiarci dotter
Margreta Åndersdotter,ogifft,hwilket änr skiedt förledne Bartholomei
Tijdh,när dhe woro på Engen i Purkijaur,och ähr hon nu rådder medh
Barn, hwilket dhe baggie infor sittiande Rätten offenteligen tillstodo;
Altså i förmågo af Kongl. May:tz wählförfattade Straffordningh, blif—
wer Per Olofsson Saskfilter till sine 80 D:r Sölf:r Mitt till Treskip—
tes, och Margreta 40 D:r Dito Mynt sammaledes, Sedan stånde bägge oppen—

i

bara skrifft,in för det heeliga PredikoEmbetet.

v och _8B9D .
;VgDombok,Bästernorrlands län nr % fol. 591 RA