OCR Output

Hwadh desse böthers ehrläggiande widkommer, så i anseende till
ofwanbem:te Lundij stoora Armodh och Fattigdoom åthfäste Lappallmogen,
att willia så mycket méijeligit wara kan honom däruthinnan hielpa och
nästkommande åhr,det samma lofwade och några andra till—

F &

p S .
städes warande sgtandsz Personer och BArgerskap.
Tingsprotokoll Jokkmokk den 1 februari 1686.

— — Anbelangande forr detta Lapp Predikantens H:r Nills Lundii 80 Dir
Sölf:r M:ttz böther,för dess i förledne åhr 1685 begångne enfalt hoor,
medh Malin Nillsdotter ifrån Luhleå Sochn och Pedersöhn, han blef dömb—
der och saakfälter till den 31 Januarij dito åhr; Så blef nu allenast,
medelst Lappallmogens tillhielp Cronones andeel, Nembl: 26: 21: 8:5%%
Sölf:r Mynt af besagde böther för honom betalte,som således detta
åhrs %aaköhrs längdh bör observeras och oppföras.

Sammaledes konan Malin ehrlägger heela bothum Nembl 40 Dir Sölf—

werM:tt. — /

fei =n

Dombok, Västernorrlands län nr 6,fol. 889. RA

Dombok, Vasternorrlands lin nr 7,f£ol.920. RA