OCR Output

MGARÅÄRA 6 — 4S* K _

Anno 1685 den 30 och 31 Januarij,höltz laga Tingh medh lapp—
allmogen aff LurleSs Lappmarck wijdh Jochmocks Tingzstille,we—
derwarande Cronones Befallningzman Wäll:tt AZgidius Otto, jämb—
wahl fölliande Criminal saak,H:ir Probsten och kyrckio—
HEXXXK heerden, Ahrewyrdigh och hoglirde Mest:r Nills Plantin,
och desse såtho i Nembden.

kem — em — emm — me — em em em em em — mn ee em on me

mss

Dato stältes för Rätta,åapp?reåikanten här sammastädes, H:r Nills
Andreae Lundius,giffter Ma , then ther war kommen i fullkombligit roop
och Rychte,att hafwa bedrifwit otucht eller Eenfalt hoor,medh en ogifft
kona Malin Nillsdotter ifrån Pedersöhn och Luhleå Sochn, hwilken laste—
ligh syndh, skall wara begångin och föröfwadh i förledit åhr 1684 här
i Jochmockz Prästegårdh, hoos bem:te Lundij Swirfolck,derest denne Ma—
lin då tiente,och hafwer hon i desse dagar fodt Barn 6 Mijhler här
ifrån,äthi ett %inne Torp,som elliest kallas Stoorsandh, som berättat
bleef; Tå tillspordes H:r Nills,om han wille tillståå och bekiänna,
detta honom åkompne roop och rychte, såssom dän där gått ifrån sin Ächta
Sängh, och besöhlat sigh medh kona Malin? Swarade,att han ther
emoth /:Gudh bittre :/ icke necka kunde,åhh&n ähr han,medelst den on—
das tillskyndan och hennes lättfärdigheet skull,åthi slijk missgärningh
och olofligh beblandellsse råkat worden. Det blef sedermehra berättat
och i sanningh befunnit,att mehrbem:ite kona Malin,har for 2:ne dagar
sedan, födt ett piltebarn,hwilket hon äfwen bekiändt sigh medh honom
H:r Nills aflat,icke wettandes af någon annan Barnefader.

Resolutio.
H:r Nills Lyndius blifwer i anledningh af Kongl. May:tz wäl för—
fattade straffordningh äaakfält till 80 d:r Sölf:r Mynt,och konan Ma—
lin Nillsd&tter som nu icke tillstädes war till sine 40 D:r Dito Myndt,

— o .. V 9 : & 3 .. t : p
och sedan stånde bägge skrifft,in för det H: PredikoAmbetet,

högstbem:te Kongl. May:ttz straffordning lijkmätigt.