OCR Output

Tingsprotokoll i Jokkmokk den 29 januari 1684.

— — Wyrdige Kyrckioherden H:r Anders Marci Grubb,framstegh och bekla—
gadhe, huru som Lappallmogen ähre mycket försummelige att komma till—
städes ånder Gudztiensten,wedh stoore Hogtijder Nembl. Storeböndagarne
Juhl och Påska. Dy blefwe allmogen alfwarligen formante och tillsagde
att sigh flijtigare till Gudztiensten infinna,därigenom att må den %p—
lysningh Gudz Ordz hörande, som deras Christendoom fordrar,wider

lay :t . as

40 mkr S6lf:r Mitt effter Kongl. %aågiååx wählförfattadhe Bönedagz Pla—
cat,som här effter beträdes medh slijk försummellsse,doch begärade
Lappallmogen,att Wällärde H:r Nills åhdertijden kunde reesa till dem
deras heem och åhderwijsa det gambla folcket och små Barnen som
så långwäga till kyrckian eij kunna komma. på H:ir kyrckioheerden
dem försäkrade att sådant skall här effter blifwa observerat.

Kyrckioheerden Wyrdige H:r Anders Marci föregaf huru som Michell
På&hlsson i Jockmoch hafwer stuhlit af honom en sin Reen förledne Micha—
eli tijdh ett åhr sedan, Till hwilket Michell icke neeka kunde,dy blef
i anledning af Kongl. Straffordningen honom pålagdt att betahla Måls—
äganden sitt igen, och bötha dhess wärde Tredubbelt. Reenen blef wär—
derat för 3 dahl. Sölf:r mt, blifwer altså bötterna 4 Dir Sölf:r Mitz,
och emedan han intet hade till betahlningh anwända,åndergick han 2:ne

gatulopp. i

wonn nmmnce

: } Dombok,Viasternorrlands lin nr 5,f01.903. RÅ