OCR Output

Tingsprotokoll i Jokkmokk den 28 januari 1680.

— — BruukzPredikantens,Wijdh Hyttan,Wähllärde H. Johan Graanhammars
ankompne bref,oplästes för Rätten,förmälandesjhuruledes Oluf Finnesson
ifran TorpenJauri,för någon tijdh sädan,skall inkommit i hans stugu,
och såssom Graanhammar då förordsakad blef; att examinera och tillfråga
honom, hwarföre han så sällan gåår i åyrckian? Skall Oluf hafwa honom
swarat: Jagh achtar intet Pristen, slagit näfw%n i bordet,jembwahl och
sagdt: Nähr iagh gifwer fougden en half Richzdal:r så achtar iagh tigh
intet,han kiänner wähl mitt ansichte. Oluf Finnesson spordes,om han
tillståå och bekiänna wille,sigh sålunda anstält och sagdt hafwa? Hwar
till han alldeles nekade; Så alldenstundh H. Johan nu icke tillstädes
war eller någon dess fullmechtigh; Ty opskötz detta ährende till nästa

fj
Tingh. .. /

Tingsprotokoll i Jokkmokk den 28 januari 1681.

— — Alldenstundh Olof Finnesson i TorpenJauri,hafwer i förledit &hr
något Otijdigt sigh anstält och förehållit,emoot BrukzPredikanten Hir
J ohan Gfgghammar,som 1680 åhrs Protocoll af detta Dato förmähler;
Altså till någon näpst och wederkiändzlo skall han gifwa tilllåyrck—

ian 1 Richzdahl. och der%empte forlijka bem:ite H:ir Johan som bist han
gitter. |

Sammaledes och skall Larss Rijm,gifwa l1 Richzdahl:r till kyrc—

kan för någon föröfwadh otijdigheet och begången excess, emoot sin kyrckio—
heerde Wyrdige H:r Anders Marci Grubb, skolandes der brede wijdh hoos ho—
nom giöra offenteligh afbön och honom medh en skiähligh betahlningh
ihugkomma.

Bem:te Larss Rijm hafwer och kallat berörde Kyrckioheerdes dåtter

een hoora,det han henne icke bewijsa kunde, ¥than rattade sine ordh
'i Dombok,Västernorrlands län nr 1,fol.438. — RA
Ro äe