OCR Output

S:

&

& .. ett
HögWelborne Herre Swergies Rickes rådh och PDresid&kK sampt wel—

borne Edle och Wälb:te herrar Hir vice president sampt

ampt kongl. berga Coll: Asseores nåd—

gunstige herrar

Eders Exell och dhet Höåäåfl Kongl bergz é%legio hember iagh fatige
person, Enn underdan och Sdmiuck tackseielsse för den nådgunstige pro—
mis,och låfween som mig aff EQgrs och det Höglåfl kongl berga
Coll: blef i nåder till sagtx?äet E:s Excell mig i dhet kongl Coll:
inkallade,månde då Jag: i stöäågta,ödmiukheet,med hugna förnam E:s
och det höglåfl kongl bergz colegio Nådige försorgh,om mina på begyn—
tha åiuders fortsetningh förmedlest Academiens bijwisande i vpsahla,
på hwilcka åmudier lag fuller Eådels hafwer lagt ett fundament uthi
Vme åäpskolan men intet till någon synerligh full komeligheet kunnat
bringa i anseähde till det att råden och medlen hafuer warit fast rin—
ga och såssom iag nu allaredan med E:s nådgunstige försånkran till be—
melte mina ätuå%rs hie%pande är benådat åorden helder önska,än nu sku—
le iag kunde få taga tijden i acth altför ty lender till E:s Excell,
och det kongl berga Coll: min tienst ödmiuka bön och begeran det E:s
Exell gi&igéitwille gonsidera mitt fatige tillstindh och nagonKEXZXKX
hielp förunna så till böckers opkiöpande som till kleder, skoor och
hwadh nödwendigit,betarfwas kunde för hwilcken hog nådgunstigå aldra—
högste Exell wiserligen welsigånelsses warder och iag effter min skyl—
digheetz plickt städse förblif in till min dodh

E:s Exell och det kongl bergs Coll: gggderdénigste och ödmiukeste

. , 2 ‘ Å
tiennare Nilss Andersson Lundius s

i/ Bergskollegii arkiv: Brev och suppliker 1675 II:233. RA