OCR Output

/

Assignation för Lappske Studenten Anders Nillson Lundius

på 10 d: S: M:tt
Wälbetrodde Cammererare Nills Ertman.
Emedan den lappske Studenten Anders Nillson Lundius,under warande
Rijkzdagh J upsala éä%cfår niuta des underhålld wedh Communitetet,

och han myckett arm och medellös &hr, Alltså befalles eder här medh,

dett J honom till oppehälle J medler tijdh — 10: d Söllf: Mynntt

ge

emoot quitz: tillstillen. Datum Stockholm d 7: Augustj Anno 1675
Erick Flemingh

Ni colas Ertman. —

e mm eee me tea smmsa mm

$ f
’i

Bergskollegii arkiv: Registratur 1675. s. 441. RA(Zj i prot.)