OCR Output

Hög Welborne herre Suergies rijckes rådh sampt H:r president
i det high Lofw. kongl berga Collegio mechtig herre och gun—

f

stige befodrare

Hans Hög Excell: ähr eij o kunigt migh fattige Lap Studerande pers—
son vara långdt belegit nembl: laplandh före kommer iag %anss hög Excell:
Honom Hierteligen gratulererar för den promis och benefisium som migh
af hanss högh Excell: skiedd och wederfarin ähr,widare fram%reder iagh
för hanss hogh. Excell: och framdrager minn stora nödh ähr oss fatige
Stuå%hter wederfarin Den olycka at Communitete ähr oss ifrån tagin till
Jull kan skiee Och så lengre orssä%éss Gudh bettre af folckz myckenheet
som dått för wentandess öähr at alle Studtenter måste nu der ifrån fly
der fore iagh fattige Medel löss persson wet migh ingen till flyct at
taga uthan flyr till Hanss högh Excell: äedh een ödmiuck och tienst
willigh böön och begieran at haä% högh Excell: wille wara migh for een
fader som han migh till förne warit haf:w Och wara migh fatige Lap Stu—
derande persson littet behielpeligh at iagh till een tijdh kunde lifuet
wpehålla Gudh skall stedsse bedia i wpståandess och nederleggiandess
at gudh wille hanss högh Excell: nådeligen beskyda och beuara och sted—

se medh foreblifuande

Hanss hog Excell: ödmiuckligest troopligste tiennare

Nicolaus Lundiuswi/

e e ana er

Q Bergskollegii arkiv: Brev och suppliker 1675 II:224. RA