OCR Output

1
Assignation for en Lappe Student Nig@ls Andersson Lundius

till Casseuren Petter Swedbergh på 30 D:r SSllf:r Mt.

Alldenstundh een LappePrästSon ifrån Luhle lappmarck, Niells
Andersson Lundius weedh nampn, hafwer här i Collegio ödhmiukeligen till—
kienna gifwit,huruledes han uthi Luhleå lappSkohla har igenom gådt
alle Lectiones,som han medh trowerdige Attester bewijser,och ännu gier—
na åstundar att så frampt hellssan och lijfztijden wahrar, Continuera
weedh Studierne,till dess gan kan så widt komma,att han een Gudz ordz
medhtienare i bem:te Lappmark kan blifwa,Men beklagar att han allzinga
meddell hafwer,hwar medh han sigh kan kläda,föda,och böcker inkiöpa
fore,mycket mindre fortsittia sine %tudier medh,gtan Odhmiukel :n an—
håller,att Collegium både J anseende till hans fattade intention, som
och för hans stoora fattigdom skull,wille honom icke allenast Recom—
mendera hoos Hans Kongl. May:tt att få något ånderhålldh weedh Vpsahla,
utan och,att Collegium wille förhielpa honom, så många meddell,som han
kan kiöpa sigh een klädningh före på kroppen; hwarfore hafwer Collegium
J anseende till ofwantalde motiver,som i derfore,att Colle—
gium tekker sedh tijden att hafwa någon tienst af honom weedh berg—
wercken der uppe J Lappmarcken, bewilliat honom till een Klää%inghz
förskaffande Trättijo d:r Söllf:r mynt,hwilka 30 dahler Söllf;:r Mynt
Casseuren Petter Swedbergh wedh påfordran, emoth quittens honom till—
steller. Datum Stockholm den 5 Aprilis A:o 1674

Erich Flehmingh

f s

Erich Hansson=~

?j Bergskollegii arkiv: Registratur 1674,fol. 80. — RA