OCR Output

Större akademiska konsistoriets protokoll den 30 september 1674.

— — 16. Lappen anhåller om någon hielp och förskott till sine studier
och andra nödigheter. Resol. fins %ödigt,att han instrueras med en
tienlig praeceptore, och den bestås en wiss pening. Den som har inspec—
tionem stipendiatorum är bekymbrad om en sådan persons upletande, hwil—
ken bestås 15 d. om terminen pro informatione,gör han märkelig flijt,

kan man öka sedan mehr på. Till wedh,liuus och skoköp får han 6 d. Smt

18 november
Större akademiska konsistoriets protokoll den ZRXEEKKEKKEK 1674.

— »Bewiljades Lappen Nic. Lundio till weedh— bok— och skoköp, sampt E

sitt herbergz betalning 10 d. Smt. ex cassa studiosorum.
Större akademiska konsistoriets protokoll den 22 december 1674

— — 3. Berittade Pr. Brunnerus att Anander har informeradt den andre
Lappen här nu ähr, begärte dherföre honom kunde det bewilljas,som förr
ähr bestådt in actis d 30 Sept. § 16. 1674 nembl. 15 Dr. Kmt på hwar

3

Termin. Resol. han får det aff Cassa studiosorum.
Teol. Fakultetens protokoll den 22 Junii 1675.

— — VIII Nicolaus Lundius Lappo war tillsagd af Decano att komma till
honom till examen. En tijd war preceptoren siuk,och der med skotz ded
upp. Sädan reste han till Stockholm för änn Decanus wiste der af. Höltz
och wärdt betänkande, om man icke en gång må hemställa h.k.mit. och J11.
Cancellario att om sådane Lappar ytermere i consideration taga,om de
icke måge först i någon Schola triviali,och kan ske stundom i något Gym—
nasio med,lära så mycket för uth,att de med större frucht här wijd Aca—

demien wistas kunde.

/ Uppsala universitets arkiv: Protokoll 1673—74 (A I:16) UUA

_...._—._v-a—.éa > d y«
' Uppsala universitets arkiv: Protokoll 1674—75 (å I:17). UUA _
—— Uppsala universitets arkiv: Teol. Fakultetens protokoll 1655-75}ffi~1f1>,

sid, 221 UUA