OCR Output

taga sigh något annat före. Såsom j Gode herrar nu sielfwe läre kunna
considerera huru nödigt det är at denne Perssonen blifwer vnderstödd
och hulpen, skulle det inthet wara förswarligit om nu Emedlertijdh någ—
re andre wore admitterade till Stipendia och denne icke blefwen ansedd,
hwilket Kongl: M:tt ey wäl skulle behaga,der det spörias skulle. J wil—
le fördenskull ännu ytterligare tillsee,at denne perssonen ofördröje—
ligen accommodera på något sätt,jämwäl sedan i all moijelig motto favo—
risera,at framdeles han så mycket bättre det fattige folket där i lapp—
marken må betiena kunna. förblifwer — — —

4

Magnus Gabriel De la Gardie

Större akademiska konsistoriets protokoll den 1 juli 1674.
— = 2. Vplastes I11. Cancell. bref för en annan Lapp Nic. Lundio,som
å. äåras hade och af äi Gr. Exc. recommendation,att ofördröijeligen
hielpas till stipendium. Resol. Acöääåderas med förste öpne rum wid
Communitetet,och om eljest honom någon hielp kan bewijsas. Och fans
bäst att han accomoderås med samma rum som den andra Lappen affträder. «4/
den 2 Julij effter högmässan i Audit: Vet.
Bewiljades den nykomne Lappen Nic. Lundio,att komma i stället eff—
ter Olaum Lapp,som nu drager hidan. item 3 d. Sut af Cassa studd. till

att börja med.
Teologiska fakultetens protokoll den 3 september 1674.

— — Examinerades till Stipend. Regium effterskrefne Studiosi,som der
till d: 31 Augusti bewilljade wore, — — — och Nicolaus Lundius Pithen—
sis,ändoch denna war insatt reda på Communitetet för Rikz Cantzlerens

peculiar recommendation skull. «/

fr
samsor

B
Uppsala universitets arkiv: Kanslersbrev 1673— (% I b:2 ) UUA nr 48
”upläst 1 juli 1674”
' Uppsala universitets arkiv: Protokoll 1673—74 . (A I:16) uua

Uppsala universitets arkiv: Teol.Fakultetens protokoll 1655—75~A T:l
S e 212 UUÅ ”*T f