OCR Output

Erewyrdige — — —

Hoos migh hafwer närwarande åhge Persson Nils Andersson Lundius
een infödd lappePrästs Son öäf%miu;keligen anhollit om någon hielp at
kunna widh Academien få contifiuera sina Studier, somhan— härtills widh
Academien få continuera sina Studier,som han härtills widh Vhmå Lappe—
Schola böriatt och ijdkat, hafwandes alle lectiones igenom gått effter
dess Praeceptorum bewittnande,och altijdh een särdeles flijt och lust
låtit förspörja till framhärdande uthj Studierne. Såsom man nu inthet
bättre göra kan,än alt möjijeligit contribuera till detta folcketsz alt
mehr och mehra vplé%ning och bringande vthur thet mörker dhe härtills
lefwat vthj,och Xååååå perssonen förmodeligen medh tijden kan göras
beqwäm,it icke ringa medh Gudz hielp därwidh at uthrätta, så mycket
mehra som han språket af barndomen mächtig är; Altså wille j godhe
herrar tillsee, på hwadh sätt det och bäst skee kan,honom ofehlbart
och fordersamst at accommodera sålunda som han bäst kan betienter wara.

Förblifwer — — — —

Carlbergh d 24 Martij 1674 Magnus Gabriel De la Gardie _/

Storre akademiska konsistoriets protokoll den 8 april 1674.

JlLl :
— = 2. Uplästes X Cancell bref för en LappePrästs son Nic. Lundio, som

har studerat i Trivial Scholar och will continuera studierne wid Acad:n,
att han må accomoderas med stipendio. Hesol. Han ansees och hafwes i

minnet när rum faller.

Ehrewyrdige — — —
Jagh spörier fast ogärna at den LappeStudenten, som iagh förleden
wintras Eder Gode herrar recommendera monde,alt ännu är lembnat oaccom—

s 5o i h
moderat, så at i brist af %nderholdxet han nödgass quittera Studierne och

eer

Uppsala universitets arkiv: Kanslersbrev 1673— (E I b:2)nr 31. UUA
Uppsala universitets arkiv: Protokoll 1673—74 (A I:16) UUA

Enligt univ. matrikel inskrevs Nicolaus Andreae Lundius Lappo .9 juli 1674.