OCR Output

Salutem et Studia.

Effter såsom H:s Kongl. M:t wår AllerNådié%%e konung hafwer
i Nåder behagat inrätta i Wästerbothensåiapåmarker,wissa forsamb—
lingar,huilka skolla rmedhl skickeliga Präster blijfwa besatte, som
lappärne föra till een_san Gudz dyrkan med lärdom och sk;mjckeligit
%efwerne: och der på alla%%&o är H:s Kongl. M ;:% insinuerat wist
forslagh af Landzhöfdingen Wälb:d Her Johan Gfåan,så wall till
platzerne,som der kyrkiorne byggas skolle,och Tahlet. Ty hafwe wij
effter åmbetes plicht förordnat eder Dne. Andrea Marci nu der sitt—
iandhe,till Pastorem i Jokmoki,att der med eder tillordnade Cå%él—
laner,som een ordinarius Pastor Predijka Reendt Gudz ordh,uthdeela
Sacramenterne Rätt,och föröfwa andra — — —
som förnembder är,och J ähren förordnadh till. då J om löhnen af
H:r Landzhöfdingen låtha eder försäkradhe — — —

Befaller edher Gud Allzmechtig Wanligen
Hernosandh d. 26 Jan. 1674 T. St.

f;

Petrus XXXXX Steuchius—/

f0103
— 6 ;
(} Jokkmokks kyrkoarkiv: (J 2 )Inkomna skrivelser — —1739—79" — HLA