OCR Output

Bekänne wij %hdertecknade och witterligit giore,yatt hafwa
fullmechtigat som wij och här medh fullmechtigh giöre wår granne och
församblings Inwåhnare Oluf Rijmsson i Jockmock att reesa till Stock—
holm och hoos Hens Kongl. Maijitt war Enderdåhnigste Petitum fram—
bära sampt dherupå een allernådigst bönhörelsse och resolution af—
wachta,och hafwe wij till dhen ända honom wåra medhfölliande boomärc—
ken till wissheet medhgifwit upå dhet han uthi sitt ährende må wara
betrodder att dhet är géela forsamblingens ånderdåhnigste och aldra—
ödmiukeste bön och begähran som vår supplication förmähles.
Datum Luleå Lappmarck i Jockmoch dhen 16 Maij Anno 1673

v o /
Församblingen och fattige ähdersåthare #thi heela Luleå Lappmarch.w//

Emädan Hr Andreas Marci Hafwer åtskilliga gångor sig beswä—
rat uti consistorio i Hernösand om sin trånga Lägenheet i Lappmarken,
och Eåfwer der hos låtit förstå det hans Pastor M. Johannes Anthe—
lius sällan giör någon tiänst i förbemelte Lappmark; så hafwer en

weftfter

gerna sökt medel att denne trångmålen afhielpa. Mensinthet medel dräg—

ligare fans än man hos H:s Kongl. M:tt i all underdånigheet skulle

at

ansökia det Hr Andreae Marci som nästan sltijd miste tiensten uppe—
hålla måtte förunnas hwad som eliest falla kan af Lappmarken som han
med prädikande betiänar. Det en befann så mycket giörligare, effter

Hr Andreas eij unnandrager sig att till Chronan ärleggia den wanliga
taxan som bemelte Pastor hafwer för Lapmarken utgifwit. doch hemstäl—
les heela detta wärket wederbörande, att hos H:rs K. Mitt i
heet det insinuera.

Petrus St%chius

Hern. Superintendens

A

Allmogens besvir,Visterbottens län R 5488, RA
4

å ' 8 " ,odaterat R 5