OCR Output

ht

©
Stoormechtigäste Konungh,

Allernådigste Herre.

Edhers Kongl. Maij:tt ähre wij fattige åndersåthare och Lappar
uthi Luleå Lappmarck i Wästerbottn boendes medh detta Högeligen för—
orsakade aldraunderdåhnligå;t och innerligen betacka som om wåra fat—
tige Siählars saligheetz wägh så allernådigst sigh hafwer ben¥da 1&—
tit,i thy att wij nu Gudz ordz reena och sanna predijkan uthi wår
ringa Landzortt för oss sampt wåra fattiga Hustror och barn få niuta,
och hafwa wår egen Kyrckioheerde Wyrdige och Wällärde H:r Andres
Marci Grubb som oss ordentligen är tillfogat. Men så måste wij klage—
ligen föredraga,äurusåsom Kyrckioheerden uthi Luleå Ehrewyrdigh och
Höglärde Magister Johannes Anthelius &hrligen af oss hafwer låtit ige—
nom sina åthskickade opbira Tijonden,Lijkstodh och annat sådant mehra
sigh till gagn och nytta, ehuruwähl han sielf personligh upå 6 &hrs
tijdz förlopp icke hoos oss hafwer warit,å%ä heller om wår siäls sa—
ligheet det ringaste sigh bekymbrat.

Edhers Kongl. Maij:tt altderföre wij fattige ändersåthare på dhet
aldraunderdåhnligste anfly och binfalla, Edhers Kongl. Maij:tt detta
uthi consideration tächtes ansee och allernådigst effterlåta att wi j
till ofwanwälbem:te wår rätta Kyrckioheerde och Siählesöriare Hir
Andream Marci Grubb dhe samma Partzeler finge contribuera och åhrli—
gen afläggia uthan någons intrångh, så att han Ethi sitt ombetrodde
Kall och Embete icke måtte nödh och armodh lijda. %på detta enn al—
lernådigst bönhörelsse imploreres medh förblifwsnde in till wår dödz—
stundh

Edhers Kongl. Maij:ittz

Allerunderdåhnigste fattige åndersåthare

Samptlige Almogen uthi Luleå Lappmarck i wästerbottn. '

1F , a
j Allmogens besvär, Västerbottens län R 5488, RA