OCR Output

Tingsprotokoll Luleå lappmark den 29 januari 1673 i Jokkmokk.

Pastor här i Luleå Lapmarck H:r Andreas Marcij Grubb beswärade
sigh for rätten,dett en part af lapparna willia förmena honom bruka
i land och wattn såsom hans Antecessores för honom brukat hafwa Nambl:n
i Land och Wattn, en mijhl på alla sijdor kring om kiökiobordet eller
marknasplatzen, hwar till hella allmogen Swarde dett then Ingalund
missunna eller ne£ka H:ir Anders bruka i skough och wattn,såsom hans
Antecessores förr honom brukat,hwilket och af Rätten blef Confirmerat

och samtycht.

Anbelangande någon twist emellan Wyrdige och Höglärde mäst:r hans
anthelium Pastorem J luleå,och Wällerde H:r Andreas Marcij Grubb pas—
torem J Luleå Lappmark, om tijonden,bar%%hristning,kiökiogångh l1ijk—
stod och annat, så emedan detta ährendett kommer dett andeliga Stån—
det till här om disponera,altzå will denna ringa rätten,uthi all

tiänstödmiukheet detta & Ahrendet hafwa Remiterat till Forum som we—

derbögr.

Sedermera så begiärade Lappe Allmogen i gemen att få gifwa till

lijksto
sin Rätta kiökioherde H:r Andream Grubb sin tijgnde ii%s%fi@ooch an—

nat; efftersom Hans Wyrdigheet Mäster hans icke i detta åhret ey el—
ler i föregångne åhret 1672 hafwer Personligen warit här i Lappmar—

V
ken tillstädes. Uthan allenast skickatt hit op sin klockare Per Påuls—

son att opbira och emottaga tijonden och annatt. //

'3 Dombok,Gävleborgs län nr 21 fol 850. RÅ