OCR Output

W ;p 3

Grubb förordnades till predikant i Lule lappmark år 1671 och
efterträdde Samuel Rehn som uppehållit befattningen som lappredikant
jämte tjänsten som brukspredikant i Kvikkjokk. Grubb gjorde anspråk
tionde i Lyle lappmark och dirfor i konflikt med kyrkoher—
den i Nederlule&,men sedan Gpubb &r 1674 f&tt domkapitlets brev på
kyrkoherdetjinsten i Jokkmokk upphörde tvisten. Genom Grubbs place—
ring & kyrkoherdetjinsten torde den lappredikanttjinst som varit in—
rättad i Lule lappmark ha upphört.

I Jokkmokk har emellertid tjänstgjort en Nils Lyndius som i tings—
protokollen betecknas som lappredikant. Han var son till Anders Lun—
dius och blev liksom denne avsatt som präst. Om Nils Lundius säger
Tunaeus i sitt herdaminne på tal om Anders Lundius:”En son blef tolk
i Luleå Lappmark sedan han Afwen af samma orsak mistat Prästämbetet”.
Mojligen har han varit sin svärfader Grubbs adjunkt. Några handlingar
meddelas rörande Nils Lundius,som icke är upptagen i herdaminnet på

f f

någon prästtjänst. _/‘

Apraham Abr:son Hiilphers samlingar till en beskrifning öfwer Norr—

land Femte samlingen 3 bandet Lappmarken,utgiven av G. Kallstenius,

Stockholm 1922funder Arvidsjaurs Gäll not å),