OCR Output

Jokkmokks lappmarkspastoratgi Lule lappmark.

Den i Lule lappmark inrittade tjänsten för en

lappredikant hade i lönehänseende ställts lika med de kyrkoherdetjän—
kungabrev

ster som inrättats i Pite lappmark. Benom 1673 års, blev Jokkmokk sär=—
skilt pastorat med egen kyrkoherde och & kyrkoherdetjänsten förordna—
des Anders Marci Grubb, som sedan 1671 befattningen som lapp—
predikant i Lule lappmark. (3

Anders_Marci _ Grubb var född i Västerbotten på 1610—talet. Han in—
skrevs vid Uppsala universitet i mars 1634. Efter ett kort förordnande
i Hudiksvall 1638 blev han år 1646 huspredikant hos landshövding Frans
Crusebiörn men utsågs shart till stadspredikant i Skellefteå. På grund
av sin svaga röst övergick han till skoltjänst,var kollega vid Piteå i
trivialskola 1650—52 och sedan skolmästare i Luleå. Där anmälde man |
missnöje med honom, vilket framgår a; domkapitlets protokoll.

” afgick — = — Sedan och till Luleå stadh att blifwa qwitt sin Sho—

lemästare som trötter är med skolan,och eij i Lefwerne såsom honom böör,
på det dhe een annan skickeligare måtte bekomma. Det han Dn. Andreas
Marci wäl skal blifwa ihugkommen, der någon lägenheet faller,som honom
ifrån stort umgänge hålla kan, och således tienligare är; i medler tid
wille dhe som här till hafwa med honom medlijdande,och sökia att före—

komma;thet som honom kan förorsaka till oskickeligheet." å/

; Leon. B.gden: Härnösands stifts herdaminne under Neder—Lulei.

F
å flarnosands domk. arkiv: Protokoll d. 24.5 1663 HLA