OCR Output

Vj 12 228 Fra &
ZLZ 5 PS

Ehreborne,och Wälbet:de H:ir Bärgmästare, Gunstige befordrare;

H:r Birgmi@staren kunne wij fattige Bönder och Skattdragare, som
byggia och boo här öfwan för Kiöngis medh denna wår ringa Suplice eij
underlåta Tienstl. anmoda H:ir Pärgmästaren han wille ansee wår långa
%iörckio wägh, som wij hafwa,emellan sielfwa Moderåiö;kian och hijt op=
fore, som ricknas — 20. mijhl,och till det ringaste;lO mijhl,Hgillket
ähr een fahrligh wägh om Sommar tijden,intet annat in som brinnande
Fårssar ock Strömmar, så att mången måste där sättia sitt lijff till,
såssom åthskillige gångor tillförende när här wijdh Kiöngis war ingen
Präst, blefwo många Barn uthan Doop och Christendom döda,ia månge åld—
rigstigne Menniskior död uthan Herrans Nattwardh och många fleera andra
Exempel, Therföre och emädan wår förrra %iyrckioherde ähr nu i Herranom
affsombnad %änder till H:wr Bärgmästaren wår ödhmiuka böön,att H:r Bärg—
mästaren wille andraga wår nödh och den beswärliga långa Kyrckiowägen,
för Höga Öfwerheeten, och oss förhielpa att få här wijdh Kiöngis Bruuk,
som oss närmast ligger Jdka wår Gudztienst och begå wåre Saligheetz—
medell,och lefwerera till BruukzPredikanten som ähr altijdh här stad—
der,den Rättigheet wij wår Siälasöriare ähre skiyldige,effter han haf;:r
elliest ett ganska ringa uppehälle, hwar igienom hans näring kan hafwa
een lijten tillwäxt,och wij utj wår l&nga och farliga kiyrckiowigh, som
mången siähl&wåda kan förordsaaka märkeligen lijssas. Här ähr elliest
een Kiyrckegårdh effter höghwyrdige H:r Biskopens Förordning till dee
dödas begraffning anrättad,Sådan högh wällgiärningh warder Gudh Alz—
mechtigh wisserligen belönandes. Uthj hwillkens beskydd H:ir Bärgmästa—
ren troligen önskes medh förblifwande

H:r Bärgmästarens ödhmiuke — och Tienstwilligaste Tiänare

P >
5pé Samptl. Bondernes wignar som boo ofwan for bruuk å Öfwer Tårneå

Jonss Pedersson Hendrich Mattsson Hendrich Ersson

i Tärende Tolfman I P i Paijala (bom.) ii Paijala (bom.)
Hendrich Larsson Anders Andersson Hanss Mattsson —

i Tärande HL i Tarande (bom.) i Paijala (bom.)..!#

i) Bergskollegii arkiv:;: Brev och Suppliker 1686 del I:751 RA