OCR Output

/ 2

Arent Grape till en sekreterare (ingressen saknas emedan

ett blad kommit bort).

Och efter hr Secretario well någorlunda kan witterligit wa—
ra,att iagh för 2 åhr Sedan ibland annat anhölt vihi dett höghährade
Bergzcollegio om adsistens och vndsettning medh een Gudhfruchtig Predi—
kants vnderholdh och Deputat, om hwilcket megh swarades att derom war
hr Landzhöffding Welb:d hr E Frantz CrussePiörn tilskrifuit,Och att aff
BergaCollegio war anordning giordt att een Prestz war öffrig aff lap—
Prestesternas som wedh Pito bruck war ordinerat och der intett behöff—
des,och att samma vnderholdh skulle Tornö Järnbruck til hielp komma,
altså hafuer iagh well efterfrågat hos hr landzhöfdången och här goss
kiörckioheerden,men de föregiffua sådant wara dem okunnigt, Och alden—
stundh bruket des Gudhi skee loff winner sin önskeligh forttgångh och
folcket dageligen dagz förökas der omkring iu mehr och mehra,Synnerli—
gen och Serdeles lapparna som gerna och wellwillioligen medh derass
renar kiöra wedh, kåll och tackjärnet til hammaren, ty wor% önskeligit
att samma ortt kunde medh een Gudheligh och well%ualifioerat Predikantz
vnderholdh bliffua förseeder, Och aldenstundh h k M:tz haffuer segh 14—
tit wårda om Vmo,Lulo,Pitå och Kijmi Lapparna, så att de ähro medh Pre—
dikanter och ?rådikanters Vnderholdh försörgder,ty förmodar iagh wis—
serligen att denna landzOrten och Tornö lapmarcå icke någon brist opå
Gudz Ordh warder lidandess,helst enär h k Mtz aff BergzCollegio derom
ansöckt warder,aff detta inliggiande breffuett kan hr secreterern för—
nimma hr superintendentens resolution och swar, bedher för den skuldh
E W:tt% tecktes bruket och lapperna hervthinnan all mö;jeligh adsistens
bewisa och detta Ahrendet vthi BergzCollegio icke forghtha att fram—
draga. + — -(om skjutsfrihetj— — =

Datum d 2 jn Septemb 49. Aredt Grape. ”

åg'Bergskollegii arkiv: Brev och suppliker 1649 del I fol. 55. RA