OCR Output

Ehrachtadtt och aalbctrodd herr Grape tlllforéé;des

Godhe wen och gynnareX

Näst myken välfärdz önskan och een Shretienstlig tackseyelsse
— wväl bewijst. w

for mxw,etf\ / gott, dhett hooss migh städse skall fSrblif%g'vthj
&n godh recommendation, kan iagh E. Ehracht. ht her medh wemligen ey
låta obemält,att iagh haffver praecesenterat edher skriffvelsse hooss
hans Ährewyrd:het superintendenten,hvilken icke allenast medh respect
edhertt breff haffuer optagit vthan all lyckeligh prosperitet
till åhett Nyie Brukettz progress och fortgång. Anlangande edher begä—
ran om een predicant till Brukett, så haffwer hans Ähé%&rd:het sigh
ther på medh sitt lofflige Collegio således resolverat,att så snartt
nagot gist deputat blif%%% anordnatt för en qvalificerat Man på Brukz—
staten, och hans ährewyrdshtt ther om på behörligitt sätt bliffver noti—
ficerat,att han kan ther medh tillbörligen bliffva sustenterat och
oppehållen, så skall strax een godh Man tijt till Brukett i Thårne lapp—
mark forskickatt bliffwa,och dhett vthan forvandt endtskyllan och excep—
tion. Dhetta s& vthi hastigheet. E. Ehgy;ht'htt her medh samptt edhers

ähreborne k. Maka och kärelskelige ll;f*zarffv1ngar vthj gudz thens
«befalla till all behagellgh valgång,lyckellgh brosperl et .

högstes Nådlge Dlrectlon{och Continuerligh wällmågo på dhett fllgtmen¬
ligste! aff Vhmå dhen 30 julij åhr 1649
E Ehracht:hz beredwillige W.Å.
Thomas Jacobj Rozelius

bo;

past. Niur.

~]

_4/ Bergskollegii arkiv: Brev och suppliker 1649 del I fol. 58. RÅ I